Методика ревізії готової продукції

До готової продукції належить продукція, обробка, якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками й відповідає технічним умовам і стандартам.

Рахунок 26 «Готова продукція» призначено для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції підприємства.

За дебетом рахунка 26 «Готова продукція» відображається надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю. Аналітичний облік готової продукції ведеться за назвою, видами, типами, ґатунками, розмірами.

Основними завданнями, ревізії є:

 • ознайомлення з системою передачі готової продукції з виробництв на склад, умовами зберігання її на складі;
 • перевірка стану обліку руху готової продукції на складі;
 • контроль за правильністю відвантаження продукції покупцям і оформлення супровідних документів;
 • контроль за ефективністю контрольно-пропускної системи;
 • зустрічна перевірка повноти оприбуткування продукції у підприємств – одержувачів вантажів;
 • перевірка документів на повернення забракованої продукції;
 • контроль за своєчасністю і правильністю розрахунків з покупцями за відвантажену продукцію і перевірка повноти надходження коштів;
 • оцінювання залишків нереалізованої продукції;
 • перевірка достовірності звітних даних про збут (реалізацію) готової продукції.

Джерела ревізії готової продукції:

 • змінний звіт комірника про приймання готової продукції з цеху;
 • приймально-здавальні накладні, квитанції, нагромаджу вальні відомості на здавання готової продукції з виробництва на склад;
 • змінна відомість про надходження готової продукції виробництва на склад;
 • нагромаджувальна відомість для обліку готової продукції в бухгалтерії в натуральному і вартісному вираженні;
 • книга залишків готової продукції і напівфабрикатів власного виробництва;
 • картки або книги складського обліку готової продукції;
 • облікові записи в регістрах синтетичного й аналітичного обліку з рахунка 26 «Готова продукція».

У ринкових умовах господарювання фінансова, стійкість підприємства, залежить від випуску конкурентоспроможної продукції, попиту на неї й обсягу реалізації.

Обсяг фактично випущеної продукції перевіряють за даними синтетичного й аналітичного обліку і звітності, а також за первинними документами, які підтверджують виробництво продукції та її приймання на склад. Достовірність даних про обсяг виробленої продукції в натуральному вираженні перевіряють за даними квартальної й річної звітності, а також за даними приймально-здавальних накладних, квитанцій, нагромаджувальних відомостей на здавання готової продукції з виробництва на склад, книги залишків готової продукції й напівфабрикатів, карток або книг складського обліку готової продукції.

Перевіряючи правильність заповнення приймально-здавальних накладних, особливу увагу звертають на час здавання продукції, назву й номенклатурний номер, одиницю виміру, кількість продукції, фактичну виробничу собівартість. Разом із тим перевіряють наявність підписів, які підтверджують приймання й здавання продукції з виробництва на склад. Одночасно доцільно зіставити між собою копії приймально-здавальної накладної, які зберігаються на складі й у цеху з метою виявлення перекручень і приписок обсягу виробництва. Відтак приймально-здавальна накладна зіставляється з карткою або книгою складського обліку готової продукції для встановлення тотожності даних.

Синтетичний облік готової продукції ведеться не .а рахунку 26 «Готова, продукція» за фактичною виробничою собівартістю. Однак в аналітичному обліку можливе відображення готової продукції за обліковими цінами. Тому ревізору слід врахувати, що при списанні готової продукції з рахунка 26 «Готова продукція» сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від вартості готової продукції за обліковими цінами: визначається як добуток рівня (відсотка) відхилень і вартості відпущеної зі складу готової продукції за обліковими цінами. Цей рівень (відсоток) відхилень визначається діленням суми відхилень на початок місяця разом із сумою відхилень з продукції, що надійшла на склад із виробництва за звітний місяць, на суму вартості залишку готової продукції за обліковими цінами на початок місяця та вартості оприбуткованої за звітний місяць з виробництва на склад готової продукції за обліковими цінами.

Якщо в бухгалтерії підприємства застосовуються оборотні відомості з обліку готової продукції за її видами, то необхідно дані складського обліку зіставити з кількісно-умовним обліком бухгалтерії за окремими складами і матеріально відповідальними особами.

На деяких підприємствах ревізори практикують раптові перевірки окремих партій готової продукції, підготовлених до відвантаження або відпущених покупцям, але не вивезених. Результати таких перевірок оформляються актами, які пред'являються керівнику підприємства.

Ревізор ознайомлюється з постановкою операцій з обліку готової продукції. Правильна постановка обліку забезпечує систематичний контроль за відвантаженням готової продукції, своєчасним надходженням коштів від покупців на рахунки в банка за реалізовані вироби та дає змогу відобразити ці операції на відповідних рахунках бухгалтерського обліку. Для забезпечення обліку реалізації готової продукції важливе значення має своєчасне укладення договорів із покупцями й замовниками. Для встановлення більш стійких зв'язків рекомендується укладати перспективні договори на декілька років із щорічним уточненням асортименту й кількості продукції.

Ревізори повинні звертати увагу на протоколи розбіжностей постачальників і покупців та рішення арбітражного суду щодо спірних питань. Ревізор перевіряє, чи здійснюють керівники підприємств систематичний оперативний контроль і облік виконання укладених господарських договорів, враховуючи, що необхідно не тільки своєчасно застосовувати санкції за порушення договірних зобов'язань, а й попереджувати їх. Штрафні санкції передбачаються за порушення термінів відвантаження, постачання неякісної продукції, за некомплектність, відсутність або неналежне маркірування продукції та в інших випадках.

На основі журналу реєстрації договорів з покупцями і замовниками й карток обліку виконання договорів на постачання готових ревізори перевіряють ступінь виконання договорів і застосування санкцій із порушення їхніх зобов'язань. Якщо будуть встановлені факти повернення готової продукції покупцям через її невідповідність чинним стандартам або технічним умовам, з'ясовують причини, виявляють конкретних винуватців, обчислюють розміри завданих підприємству збитків. За виробами, які повернені покупцями після їх оплати, з'ясовують, чи були зроблені в бухгалтерському обліку сторнувальні записи обсягу реалізації й виробничої собівартості цих виробів на рахунку реалізації.

На самому підприємстві здійснюється оперативний контроль за рухом готової продукції.

Так, щомісяця зіставляють показники облікових регістрів із даними книги залишків готової продукції, перевіряють, стан запасів готової продукції на складі, своєчасність її оприбуткування й відвантаження.

Джерело – глава з навчального посібника:

Рогозян Л.Є., Вахлакова В.В. Ревізія і контроль: Навч. посібн. – Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – 209 с.