Контроль за дотриманням касової дисципліни. Ревізія каси

Без належної касової дисципліни неможливе нормальне здійснення готівково-грошового обігу. Виконання всіма господарськими суб'єктами встановлених НБУ правил здійснення операцій з готівкою: правил її зберігання, інкасації, витрачання за призначенням тощо – необхідна передумова ефективного реформування національної грошової системи. Вирішальне значення щодо дотримання касової дисципліни має повне виконання всіма господарськими суб'єктами норм з регулювання обігу готівки.

Контроль за готівковим грошовим обігом має бути постійним і всебічним. Актуальність і значимість такого контролю особливо зростає в умовах інфляції і надмірного розширення частки готівки у грошовій масі.

З метою поліпшення стану готівкового обігу, запобігання зловживанням під час здійснення операцій з готівкою, приховуванню доходів в Україні застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу за порушення норм з регулювання обігу готівки (Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки". 12. 06. 1995 р. № 436/95). В основі цих санкцій лежить принцип забезпечення єдиного державного підходу до встановлення економічної відповідальності господарських суб'єктів за порушення касової дисципліни і норм готівкового обігу. З 1995 р. були застосовані такі штрафні санкції:

 • за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах – у двократному розмірі сум виявленої понад лімітної готівки;
 • за перевищення норм витрачання готівки на поточні потреби – у розмірі сум їх перевищення;
 • за неоприбуткування (неповне оприбуткування) у касах готівки – у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;
 • за невстановлення лімітів залишків готівки у касах – у п'ятдесятикратному розмірі неоподаткованого мінімуму доходів громадян за кожний випадок (застосовується до комерційних банків).

Штрафні санкції за порушення норм з регулювання обігу готівки застосовуються до господарських суб'єктів державними податковими органами на підставі матеріалів проведених ними перевірок і подань комерційних банків, державної контрольно-ревізійної служби, органів Міністерства внутрішніх справ України, НБУ шляхом надання банку за місцем знаходження розрахункового рахунка платника безакцептної платіжної вимоги-доручення.

Штрафи за порушення норм з регулювання обігу готівки стягуються до державного бюджету у безспірному порядку.

У системі контролю за дотриманням касової дисципліни в народному господарстві важливою є роль комерційних банків. Установи комерційних банків систематично, не менше ніж один раз на два роки, а у разі виявлених порушень – частіше, перевіряють дотримання касової дисципліни на всіх підприємствах, які вони обслуговують, незалежно від форм власності, і мають право одержувати від них дані про їхні касові обороти за джерелами надходжень і цільовим призначенням витрачання грошей.

При перевірці дотримання касової дисципліни з'ясовується:

 • наявність встановленого ліміту залишку каси;
 • відповідність записів касової книги підприємства даним банку про суми, одержані з банку і здані в банк;
 • забезпечення щоденного дотримання встановлених банком лімітів залишків готівки у касах, строків і порядку здавання грошової виручки, вчасність повернення в банк невитрачених у встановлений строк сум заробітної плати, допомог, стипендій, винагород та інших сум, встановлених норм витрачання грошей з виручки на поточні потреби;
 • правильність витрачання готівки, одержаної в банку, враховуючи, що підприємства не мають права використовувати її на інші цілі, крім зазначених у чеку при одержанні грошей; правильність витрачання готівки з власних надходжень;
 • правильність ведення касової книги і вчасність обліку в ній надходжень та видач готівки.

Основні види порушень касової дисципліни на підприємствах такі: витрачання касової виручки понад встановлені норми, невчасна здача виручки до банку, перевищення встановленого ліміту залишку готівки в касі, витрачання одержаної в банку готівки не за призначенням, невчасне повернення в банк невикористаних готівкових коштів, одержаних на виплату заробітної плати, допомог, стипендій і винагород, видача готівки з кас у позику іншим підприємствам (організаціям, установам) і фізичним особам та інші.

Пропозиції установ банків про заходи щодо усунення виявлених порушень касової дисципліни є обов'язковими для всіх підприємств. Важливе значення щодо контролю за дотриманням касової дисципліни має ревізійна робота. Вищестоящі організації при проведенні документальних ревізій на всіх підвідомчих підприємствах в обов'язковому порядку проводять ревізію каси і перевіряють дотримання касової дисципліни.

У строки, встановлені керівником підприємства, але не рідше одного разу на квартал, на кожному підприємстві проводиться раптова ревізія каси з повним поаркушним перерахунком усіх грошей і перевіркою інших цінностей, що знаходяться в касі. Для проведення ревізії каси наказом керівника підприємства призначається комісія, яка складає акт інвентаризації.

Особи, винні в систематичному порушенні касової дисципліни, притягаються до відповідальності у встановленому чинним законодавством порядку. Відповідальність за дотримання касової дисципліни покладається на керівників підприємств, головних бухгалтерів, керівників фінансових служб і касирів.

Джерела:

 1. Банковское дело: Учебник/ Под ред. В. И. Колесникова. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 480 с.
 2. Деньги, кредит, банки: Справ. пособие/ Под ред. Г. И. Кравцовой. – Мн.: Меркаване, 1994. – 270 с.
 3. Деньги. Кредит. Банки: Учебник/ Под ред. Е. Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 622 с.
 4. Деньги. Кредит. Банки: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О. И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 450 с.
 5. Иванов В. М. Деньги и кредит. Курс лекций. – К.: МАУП, 1999. – 230 с.
 6. Финансы, деньги, кредит: Учебник/ Под ред. О. В. Соколовой. – М.: Юристъ, 2001. – 784 с.
 7. Шуляк П. Н. Финансы: Учебник. – М.: Издательский Дом «Дашков и К0», 2002. – 3-е изд., перераб. и доп. – 752 с.