Біржові товари

Біржовий товар – це товар, який є об'єктом купівлі-продажу на біржі. Виділяють такі основні класи біржових товарів: речовинні товари (сільськогосподарська сировина, лісові товари, промислова сировина), цінні папери та іноземна валюта.

Біржові товари повинні відповідати таким характеристикам: масовість, здатність до стандартизації, замінність, вільне ціноутворення.

Характерними рисами речовинних біржових товарів є: масовий характер виробництва і споживання; стандартизованість; збереженість; транспортабельність; незалежність якісних характеристик від конкретного споживача; змінюваність цін під впливом різних факторів.

За ознаками економічної природи цінні папери поділяють на три групи: пайові, боргові та похідні, їх основними властивостями є: ринковість, доходність, ліквідність, ризикованість, стандартність. За походженням вони поділяються на первинні (акції, облігації та ін.) і вторинні (варанти на ЦП, депозитарні розписки та ін.).

До базисних ринків біржових товарів відносять фондовий ринок, або ринок цінних паперів, товарний ринок і валютний ринок.

Джерела:

  1. Биржевая деятельность / Под ред. А.Г.Грязновой, П.В. Корнеевой, В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995. – 239 с.
  2. Биржевое дело: Учебное пособие / Зотов И.В., Успаленко В.И. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 256 с.
  3. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 270 с.
  4. Биржевое дело / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
  5. Дудяк Р.П., Бугеля С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум. Навч. посібник 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий Світ. – 2000: Магнолія плюс. – 2003. – 360 с.
  6. Лященко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Донецк: Сталкер, 1998. – 317 с.
  7. Масленников В.В. Биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
  8. Сохацька О.М. Біржова справа. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602 с.