Робота біржі

Біржа – це самостійний спеціалізований заклад, юридична особа, що виражає інтереси добровільного об'єднання комерційних посередників та їх службовців для проведення торговельних операцій у спеціальному місці за спільно виробленими правилами. Засновники біржі укладають між собою засновницький договір і розробляють засновницькі документи – Статут і Правила біржі.

Щоб стати членом біржі, необхідно сплатити вступний внесок, який дорівнює ринковій вартості біржового місця, мати позитивний імідж на відповідному ринку, який підтверджується відгуками двох авторитетних членів біржі.

Члени біржі мають право здійснювати біржові операції, одержувати за це винагороду, приймати участь в управлінні біржею, вносити пайові вступні та щорічні внески, відкривати брокерські контори тощо. Основні зобов'язання члена біржі – безумовне виконання вимог Статуту, Правил біржової торгівлі, рішень загальних зборів біржі та її виконавчих органів.

Вищим органом біржі є загальні збори її членів. Саме вони вибирають керівні органи, до яких належать біржовий комітет або президія біржі, ревізійна комісія та арбітражна комісія. На загальних зборах обирається також склад виконавчого комітету або правління біржі, та затверджується організаційна структура управління біржі.

Брокер – це посередник у вузькому розумінні цього слова, він лише зводить продавців і покупців, одержуючи за це винагороду у вигляді комісійних. Брокерська діяльність є основною у біржовій торгівлі. Для здійснення цієї діяльності брокер з клієнтом укладає договір на брокерське обслуговування. Брокер в угодах може виступати від власного імені – тоді він укладає з клієнтом договір комісії, або від імені клієнта – тоді він укладає договір доручення. Дилер – це посередник, який приймає участь у процесі укладення угод безпосередньо, вкладаючи власний капітал, приймаючи на себе всі ризики.

Операційна зала біржі та її секції плануються так, щоб учасники біржової торгівлі мали можливість швидко укладати угоди. Для цього торговельні секції діляться на торговельні місця – «ями» або піти. На європейських біржах торговельні місця називають рингом або кільцем, навколо якого розташовуються учасники. На більшості бірж вони мають вигляд амфітеатру, що дає можливість маклерові, який веде торги, бачити всіх учасників, створювати однакові умови для них. Українські біржі, як правило, мають операційні зали, де брокери сидять перед старшим брокером, який веде торги. Торгівля різними активами ведеться по черзі.

У кільці або поблизу нього розташовані робочі місця службовців біржі, які реєструють укладені угоди , вводять цю інформацію у комп'ютерну базу даних та виводять її на табло у піті та у вигляді біжучої стрічки на інформаційне табло біржі. Впродовж периметра біржової зали розміщуються робочі місця членів біржі, які оснащені засобами сучасного зв'язку.

Подвійний аукціон передбачає, що продавці та покупці у будь-який момент часу можуть мінятися місцями. При збігові цін пропозицій продавців із цінами покупців укладається біржова угода. Саме подвійний аукціон найточніше відображає співвідношення попиту та пропозиції. Електронна торгівля також будується на цьому методі. Пропозиції продавців та покупців вигукуються ними одночасно. Для зручності ведення торгівлі біржами встановлюються мінімальні розміри зміни цін, вони називаються тіками.

Джерела:

  1. Биржевая деятельность / Под ред. А.Г.Грязновой, П.В. Корнеевой, В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995. – 239 с.
  2. Биржевое дело: Учебное пособие / Зотов И.В., Успаленко В.И. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 256 с.
  3. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 270 с.
  4. Биржевое дело / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
  5. Дудяк Р.П., Бугеля С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум. Навч. посібник 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий Світ. – 2000: Магнолія плюс. – 2003. – 360 с.
  6. Лященко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Донецк: Сталкер, 1998. – 317 с.
  7. Масленников В.В. Биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
  8. Сохацька О.М. Біржова справа. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602 с.