Угоди на фондовій біржі

На фондовій біржі продаються і купуються, як правило, раніше випущені цінні папери (ЦП) відкритих корпорацій за умови, що вони допущені для обігу на біржі. ЦП нового випуску, як правило, спочатку продаються на позабіржовому ринку. Тільки після цього корпорація може спробувати одержати пропуск для своїх ЦП на фондову біржу, тобто домогтися включення їх у список паперів, що котируються на біржі.

До біржового обігу допускаються ЦП тільки великих і відомих компаній. Щоб бути включеною у цей обіг, корпорація повинна відповідати суворим кількісним і якісним критеріям. Найбільш важливі такі: великий випуск ЦП, публічне їх розміщення серед широкого кола власників, наявність у корпорації-емітента робочого капіталу у певному мінімальному розмірі, прибуткова діяльність цієї корпорації протягом кількох останніх років.

Для торговця ЦП немає значення, в якому напрямі змінюється їх курсова (ринкова) ціна. Головне для нього – передбачити цей напрям. Якщо торговець передбачає, що курсова ціна ЦП підніметься, він скуповує їх з тим, щоб пізніше продати за вищою ціною і навпаки.

Як на фондових ринках світу, так і в практиці українських бірж (правда, частково) здійснюються такі угоди з ЦП:

 • касові;
 • строкові.

Касові угоди виконуються негайно, одразу після їх укладення, тобто «не відходячи від каси»: продавець одержує гроші, а покупець – ЦП. Але на практиці внаслідок того, що біржовий товар на біржі відсутній, на виконання сторонами своїх зобов’язань надається час від 3 до 5 днів.

Касові операції поділяються на два види:

 • продаж позичених цінних паперів;
 • купівля з частковою оплатою позиченими коштами.

Перша з названих вище угод – «продаж позичених ЦП» – має дозволений характер, і її сенс полягає в тім, щоб отримати певний доход у вигляді різниці між цінами продажу й купівлі акцій. Головна дійова особа цієї угоди – «ведмідь», тобто гравець на зниженні. Він розраховує на те, що через деякий час ціна на акції даної компанії знизиться. Відтак «ведмідь» позичає пакет акцій у кредитора, наприклад, у брокера, який готовий дати ЦП в борг (напрокат) за певну винагороду (премію).

Узявши акції в борг,«ведмідь» тут же продає їх за ціною, наприклад, 1000 грн. за весь пакет акцій. Якщо прогноз «ведмедя» був слушним і ціна акції через місяць (квартал, рік) упала до 800 грн. за пакет, він купує ті самі акції, але вже не за 1000, а за 800 грн. Куплені акції «ведмідь» повертає кредиторові. Унаслідок цих операцій «ведмідь» матиме доход 1000-800=200 грн. Якщо винагорода, виплачена кредиторові, дорівнює 50 грн., то чистий доход становитиме 200-50=150 грн.

В угоді «купівля з частковою оплатою позиченими коштами» головною дієвою особою виступає вже не «ведмідь», що грав на зниженні ціни, а «бик», що грає на її підвищенні. «Бик» прогнозує, що через деякий час ціна акції певної компанії зросте. Для одержання прибутку він бере в борг у брокера певну суму грошей, додає власні гроші (маржу) до необхідної потреби і купує акції, наприклад, за ціною 1000 грн. за пакет. Якщо прогноз «бика» справдився і ціна пакета акції піднялася до 1200 грн., він продає ці акції (вже за новою ціною), а одержані гроші використовує для повернення боргу кредиторові і сплати йому винагороди за надану послугу.

Строкові угоди мають багато різновидів. Вони розрізняються залежно від того, за якою ціною буде проходити розрахунок за угодами: за ринковою ціною на момент укладення або виконання угоди.

За механізмом укладення розрізняють угоди:

 • тверді;
 • ф’ючерсні та опціонні.

Тверді угоди – це угоди, обов’язкові для виконання у встановлений термін за твердою ціною. Такі угоди укладаються на різний обсяг ЦП і різний термін, виходячи з реальних потреб контрагентів.

Ф’ючерсні та опціонні угоди – це угоди з похідними ЦП – ф’ючерсами та опціонами.

Джерела:

 1. Биржевая деятельность / Под ред. А.Г.Грязновой, П.В. Корнеевой, В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995. – 239 с.
 2. Биржевое дело: Учебное пособие / Зотов И.В., Успаленко В.И. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 256 с.
 3. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 270 с.
 4. Биржевое дело / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
 5. Дудяк Р.П., Бугеля С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум. Навч. посібник 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий Світ. – 2000: Магнолія плюс. – 2003. – 360 с.
 6. Лященко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Донецк: Сталкер, 1998. – 317 с.
 7. Масленников В.В. Биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
 8. Сохацька О.М. Біржова справа. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602 с.