Засновники та члени біржі, їх функції, права та обов'язки

Біржа організовується на основі добровільного рішення засновників про початок її діяльності, без обмеження строків функціонування. Засновниками біржі є учасники ініціативної групи, які укладають між собою угоду і є її організаторами. Склад засновників залежить від виду біржі.

Засновниками товарної біржі можуть бути фізичні і юридичні особи. За Законом України "Про товарні біржі і біржову торгівлю" засновниками бірж не можуть бути:

 • центральні і місцеві органи державної влади і місцевого управління;
 • страхові та інвестиційні компанії і фонди;
 • громадські, релігійні і благочинні об'єднання і фонди;
 • фізичні особи, яким заборонено займатись підприємницькою діяльністю.

Засновниками фондових бірж можуть бути лише професійні учасники ринку цінних паперів, а валютних бірж – комерційний банк, який володіє ліцензією на право здійснення валютних операцій.

Основні функції засновників біржі:

 1. Розробка внутрішньобіржових нормативних документів.
 2. Організація необхідного майна, спеціальної техніки.
 3. Зібрання статутного капіталу у необхідному обсязі.
 4. Підбір учасників біржі.
 5. Реєстрація біржі у встановленому порядку.
 6. Отримання ліцензії організатора біржової торгівлі.
 7. Скликання загальних зборів учасників біржі.

У більшості країн в діяльності бірж дозволяється брати участь іноземним фізичним і юридичним особам, що відповідають встановленим вимогам. У деяких країнах (в Канаді і Франції) іноземні особи не можуть бути членами біржі або їх участь у статутному капіталі бірж обмежена.

Чисельність членів бірж, як правило, обмежена і залежить від розмірів статутного фонду і номінальної вартості 1 акції або паю. Акція дає можливість користуватись правами членів біржі. Вартість акцій відображає вартість "місця'' на біржі. Місце – це власність члена біржі. Воно може бути продане, передане в оренду. Вартість місця визначає біржовий комітет, залежно від співвідношення попиту і пропозиції. За законом "Про товарні біржі і біржову торгівлю" в Україні передбачається дві категорії членів бірж:

 1. члени з повними правами (мають право брати участь у біржових торгах у всіх секціях і на визначене число біржових голосів на загальних зборах членів секції);
 2. члени з обмеженими правами (володіють обмеженою кількістю голосів на загальних зборах).

Члени біржі мають право:

 • брати участь у зібраннях та управлінні біржею;
 • обирати і бути обраними в органи управління;
 • користуватись майном;
 • здійснювати торгівлю від власного імені і за свій рахунок, а також і за рахунок клієнтів;
 • брати участь у розподілі майна після ліквідації біржі.

Обов'язки членів біржі:

 • дотримуватись статуту біржі і внутрішньобіржових нормативних документів;
 • здійснювати капіталовкладення і додаткові внески, передбачені статутом;
 • допомагати біржі здійснювати її діяльність в реалізації цілей і подальшому розвитку.

Учасниками біржових торгів є члени біржі і особи, які мають відповідно до законодавства і правил біржової торгівлі право брати участь у біржових торгах. Склад учасників біржової торгівлі визначається залежно від виду біржі (фондова або товарна) і прийнятими законодавчими актами.

Операції на біржах проводять тільки професійні учасники, які спеціалізуються за різними видами біржової діяльності.

Склад учасників, які укладають угоди на товарних біржах, визначається правилами біржової торгівлі і може відрізнятися залежно від того, якою є біржа – відкритою чи закритою.

На відкритій біржі укладати угоди мають право:

 1. члени біржі та їх представники;
 2. брокери, акредитовані на біржі;
 3. постійні і разові відвідувачі, які отримали право на участь у біржових торгах.

На закритій біржі право укладати угоди мають:

 1. члени біржі та їх представники;
 2. брокери, акредитовані на біржі.

Разові і постійні відвідувачі обмежені у своїх правах, як учасники біржових торгів порівняно з членами біржі і їхніми представниками.

Відвідувачі біржових торгів - це юридичні і фізичні особи, що не є членами біржі, але мають, у відповідності з установчими документами біржі, права на укладання біржових угод.

Постійні відвідувачі є брокерськими конторами або незалежними брокерами, що мають право здійснювати біржове посередництво. Вони не беруть участі у формуванні капіталу і управлінні біржею, користуються послугами біржі і зобов'язані вносити платню за право на участь у біржовій торгівлі у розмірі, визначеному уповноваженим органом управління біржею. Надання постійному відвідувачу права на участь у біржових торгах на термін більше 3-х років забороняється. Чисельність постійних відвідувачів не повинна перевищувати 30% загальної чисельності членів біржі. Разові відвідувачі біржових торгів мають право на укладання угод лише на реальний товар від свого імені і за свій рахунок.

Службовцями товарних бірж є фізичні особи, які беруть участь у діяльності бірж на основі трудового договору у формі контракту, їм забороняється брати участь у біржових угодах і створювати особисті брокерські фірми, а також використовувати службову інформацію в особистих інтересах.

До службовців біржі належать:

 • співробітники розрахункової групи відділу організації біржових торгів, що допомагають брокерам оформляти укладені угоди;
 • працівники відділу (бюро) експертизи біржі – організовують проведення експертизи товарів, що виставлені на торги, і надають непохідну консультацію учасникам торгів;
 • працівники юридичного відділу біржі – надають консультації щодо оформлення укладених угод і складання біржових договорів;
 • помічники брокерів – мають право бути присутніми в біржовому залі, але не мають права укладати угоди.

Згідно з Законом "Про товарну біржу" хід біржових торгів можуть контролювати уповноважені державні представники, члени біржового комітету (ради), члени ревізійної комісії, старший маклер і начальник відділу організації торгів на біржі.

Вони мають право:

 • бути присутніми на біржових торгах;
 • брати участь у загальних зборах членів біржі і зібраннях членів окремих секцій біржі з правом голосу;
 • ознайомлюватись з інформацією про діяльність біржі, в тому числі з усіма протоколами зборів і засідань органів управління біржею та їх рішеннями;
 • вносити пропозиції до Комісії з торгових бірж;
 • здійснювати контроль за виконанням рішень Комісії з товарних бірж.

Джерела:

 1. Биржевая деятельность / Под ред. А.Г.Грязновой, П.В. Корнеевой, В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995. – 239 с.
 2. Биржевое дело: Учебное пособие / Зотов И.В., Успаленко В.И. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 256 с.
 3. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 270 с.
 4. Биржевое дело / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
 5. Дудяк Р.П., Бугеля С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум. Навч. посібник 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий Світ. – 2000: Магнолія плюс. – 2003. – 360 с.
 6. Лященко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Донецк: Сталкер, 1998. – 317 с.
 7. Масленников В.В. Биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
 8. Сохацька О.М. Біржова справа. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602 с.