Структура управління біржею та її органи

Органи управління біржею включають громадську і стаціонарну структури. Вищим органом управління громадською структурою є Загальне зібрання членів біржі.

Загальне зібрання членів біржі відбувається не рідше одного разу на рік.

До компетенції загальних зібрань входять наступні функції:

 1. Загальне керівництво біржею і біржовою торгівлею.
 2. Визначення цілей і стратегій розвитку біржі.
 3. Затвердження і внесення змін у внутрішньобіржові нормативні документи.
 4. Формування органів управління, розгляд і затвердження бюджету, річного балансу, рахунків, розподілу прибутків.
 5. Приймання нових членів біржі.
 6. Затвердження кошторису витрат на утримання персоналу біржі, її філій та комітету.
 7. Приймання рішення про ліквідацію біржі, затвердження ліквідаційної комісії і балансу.

Поточну виконавчу роботу здійснюють виконавчі органи.

Упродовж року управління біржею здійснює Біржовий комітет. Він виконує наступні функції:

 • заслуховує звіти Правління;
 • вносить зміни в Правила торгівлі;
 • здійснює підготовку проекту рішення Загальних зборів;
 • здійснює підготовку до розгляду питань прийому і виключення членів біржі;
 • керує біржовими торгами;
 • встановлює розміри внесків, виплат, комісійних зборів;
 • наймає та звільняє персонал біржі.

Склад Біржового комітету формується лише з учасників членів біржі.

Рада Біржового комітету скликається його головою не рідше одного разу на три місяці. Позачергова рада може бути скликана:

 • на вимогу ради директорів;
 • на вимогу членів біржі.

Дата чергового засідання Ради біржового комітету, місце засідання та порядок денний її членам повідомляється не пізніше як за 7 днів.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю біржі та її підрозділів здійснює контрольно-ревізійна комісія (наглядова рада) Вона також аналізує адміністративно-господарську діяльність біржі та її підрозділів, оцінює правомірність рішень, які приймаються органами управління біржею та готує пропозиції щодо їх вдосконалення.

До скликання загальних зборів членів біржі контрольно-ревізійна комісія здійснює документальну перевірку фінансово-господарської діяльності біржі (суцільну або вибіркову), її торгових, розрахункових валютних та інших операцій.

Поточне керівництво діяльністю біржі здійснює Виконавча дирекція Виконавчого директора, його заступників, структуру та напрямок діяльності визначають Загальні здори членів біржі. Директор та службовці біржі не можуть бути членами біржі і працюють за контрактом.

Права виконавчого директора:

 1. без доручення діяти від імені біржі, представляти її в усіх інстанціях та організаціях;
 2. укладати договори, видавати доручення, відкривати в установах банків рахунки;
 3. здійснювати підбір та представлення для затвердження Біржовим комітетом заступників виконавчого директора;
 4. видавати накази та розпорядження;
 5. затверджувати положення про структурні підрозділи біржі про оплату праці її працівників.

До стаціонарної структури належать спеціалізовані та виконавчі органи, які здійснюють господарську діяльність, поточну роботу біржі та виконують рішення, які приймають Загальні збори членів біржі.

До виконавчої структури відносять підрозділи, які здійснюють підготовку і проведення біржових торгів:

 • відділ реєстрації, який забезпечує реєстрування біржових посередників, ведення обліку реквізитів і кадрового складу, здійснює віщання паролів, акредитацію брокерів, біржових перепусток;
 • відділ економіки, який здійснює взаєморозрахунки між біржовими посередниками та біржею;
 • відділ збору інформаційного банку, який отримує інформацію від посередників та клієнтів, цілодобово відповідає на запити брокерів;
 • інформаційно-розрахунковий центр, який здійснює технічне обслуговування комп'ютерної техніки, акустику біржового залу і програмне забезпечення бази даних;
 • відділ розповсюдження біржової інформації, що займається поширенням біржової інформації серед брокерів та маклерів про результати торгів, які відбулись, товарні ринки, ринкову кон'юнктуру;
 • відділ маклерів, який здійснює торги, реєструє операції, оформляє результати торгів, розпочинає торги, повідомляє про закінчення торгів;
 • ф'ючерсний відділ, який реєструє біржових посередників для участі у ф'ючерсних торгах;
 • аналітичний відділ, то розробляє методи аналізу біржової діяльності, опрацьовує аналітичну біржову інформацію з метою подання результатів до засобів масової інформації;
 • служба безпеки, яка здійснює дотримання порядку перепусток, дотримання загальної дисципліни, забезпечує збереження майна.

Спеціальні функції виконують спеціалізовані органи.

Спеціалізовані органи (відділи) – це окремі біржові комісії та комерційні організації, які здійснюють специфічні функції щодо обслуговування біржових торгів. До складу спеціалізованих органів входять:

 1. Котирувальна комісія – вона організовує облік різних видів цін (попиту, пропозиції, початкових, заключних, договірних), їх динаміку при завершенні біржових операцій. Інформація про ціни оформляється у біржових бюлетенях і розглядається як біржовий довідник. Біржовий бюлетень є каталогом опрацювання даних про ціни на товари, які були представлені на торги, динаміку зміни в ході торгів, а також заключні ціни.
 2. Комісія зі стандартів та якості – розробляє і контролює біржові стандарти, здійснює експертизи якості товарів, то котируються на біржі, вирішує питання прийому товарів для обігу на біржі.
 3. Біржовий арбітраж – оперативно розглядає спірні питання, які виникають між членами біржі та іншими учасниками біржових торгів під час укладання та виконання біржових угод та юридичного консультування з питань біржової торгівлі.
 4. Комісія з торгової (ділової) етики. Виконує функції дотримання членами біржі та її учасниками норм і правил дисципліни виконання та проведення торгів. Крім перерахованих функцій, комісія виконує функцію контролю правил біржових торгів, інформування біржового комітету про порушення і підготовку відповідних документів. Комісія здійснює підготовку пропозицій про заміну повноважень учасників і представників.
 5. Комісія з прийому нових членів біржі виконує наступні функції: розглядає заяви про прийняття членів біржі, аналізує фінансове і господарське становище фірм, підприємств, що виявили бажання стати членами біржі, здійснює оцінку професійних і ділових якостей нових членів біржі, розробляє прогнози і рекомендації біржовому комітету (раді директорів) про прийняття нових членів біржі.

Серед комерційних організацій, які створюються біржею, є розрахункова палата, біржові складські приміщення.

До функцій розрахункової палати відносять:

 • оперативне проведення розрахунків за біржовими операціями між клієнтами;
 • регулювання процедури здійснення платежів.

Складські приміщення використовуються біржею для організації постачання товарів. Склади можуть належати біржам, а можуть бути орендовані.

Джерела:

 1. Биржевая деятельность / Под ред. А.Г.Грязновой, П.В. Корнеевой, В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995. – 239 с.
 2. Биржевое дело: Учебное пособие / Зотов И.В., Успаленко В.И. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 256 с.
 3. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 270 с.
 4. Биржевое дело / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
 5. Дудяк Р.П., Бугеля С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум. Навч. посібник 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий Світ. – 2000: Магнолія плюс. – 2003. – 360 с.
 6. Лященко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Донецк: Сталкер, 1998. – 317 с.
 7. Масленников В.В. Биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
 8. Сохацька О.М. Біржова справа. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602 с.