Правила біржових торгів та специфіка їх дотримання

Правила здійснення біржових операцій називають Регламентом біржі, у склад якого входити захист комерційних інтересів усіх учасників біржових торгів, створення розуму для ефективної і чесної праці.

У основних розділах біржових правил повідомляється про:

 • Порядок проведення біржових торгів. У даному розділі правил регламентуються місце проведення торгів, торгові сесії і години праці. Біржовими сесіями називаються торги в офіційно відведений адміністрацією біржі годину, упродовж якого учасники біржових торгів мають право укладати догоди. Графік торгів складається з врахуванням режиму роботи інших бірж, які торгують аналогічними товарами. Це дає змогу учасникам торгів використовувати інформацію про ціни на інших ринках, проводити арбітражні операції.
 • Види біржових угод. Біржі визначають характер догод, які можуть укладатися на даній біржі. Так, наприклад, на біржах України укладаються догоди з реальним товаром, цінними паперами і ф'ючерсними контрактами. Біржі визначають стандартні контракти для шкірного виду догод, обсяги угод стандартні дані постачань.
 • Біржова інформація. Точна, своєчасна, повна інформація про укладені догоди дає можливість проаналізувати стан ринку, прийняти правильне рішення. Біржова інформація поділяється на поточну і вільну. Потокова інформація – це інформація про останні догоди, які були укладені на біржі. Подібна інформація потрібна для швидкої оцінки зміни ситуації на ринку в поточний момент. На багатьох біржах ця інформація виводиться на електронних табло у вигляді біжучого рядка.

  Учасники торгів через комп'ютер одержують наступну інформацію:

  • поточну ціну попиту;
  • поточну ціну пропозиції;
  • найвищу ціну потокового дня;
  • ціну закриття попереднього дня;
  • відмінність на даний момент останньої ціни і ціни відкриття;
  • доходність на даний момент;
  • обсяг зарезервованих в торговельній системі засобів;
  • обсяг укладених на даний момент догод.

  Вільна інформація відображає кінцеві результати біржового дня. За результатами торгів учасники торгів щоденно отримують інформацію про ціни догод – останню, мінімальну, максимальну: ціни заявок – максимальну купівлі, мінімальну продаж: ціни котирування на продажів і купівлю; середньозважену ціну: прибутковість до погашення; кількість укладених догод.

 • Порядок взаємних розрахунків членів біржі та інших учасників біржової торгівлі. Він визначається взаємними правами і обов'язками учасників торгів, забезпеченням захисту їхніх інтересів. Системі розрахунків досить різноманітні їхні відмінності пов'язані як з національними особливостями правил розрахунків, так і з особливостями організації розрахунків на конкретній біржі. Наприклад, у США розрахунки здійснюються через національну клірингову корпорацію. Нормальній рядків постачання в США складає п'ять робочих днів після укладення догоди.

На сучасних українських біржах оплата біржових контрактів проводитися через біржу до виконання контракту, як продавцем так і покупцем. Підставою для перерахування вартості контракту продавцю є акт прийняття-здавання, зазначеного у контракті товару, підписаний покупцем та продавцем, або письмова згода покупця на передплату.

У випадку ненадання біржі акту прийняття-здавання у визначені контрактом рядка, кошти, то надійшли від платника, повертаються йому біржею протягом 2-х робочих днів.

При надходженні заяви від продавця про порушення покупцем розуму контракту біржа може затримати на своєму рахунку гарантійний внесок та прийняти рішення протягом п'яти робочих днів про порядок вирішення суперечки.

У випадку невиконання контракту винуватець сплачує штраф у встановленому Біржовим комітетом (Радою біржі) розмірі на користь біржі та сторони, що потерпіла.

Керівники біржі несуть відповідальність за будь-яке порушення Правій біржової торгівлі відповідно до Положень про структурні підрозділи біржі та Посадових інструкцій.

До учасників-членів бірж можуть застосовуватися санкції у випадку:

 • відмови від письмового оформлення біржової догоди;
 • надання недостовірної інформації;
 • невиконання біржового контракту;
 • несплати оформленого біржового контракту;
 • перешкоджання веденню торгів;
 • нез'явлення на торги, коли заявка подана.

Види санкцій:

 1. попередження;
 2. позбавлення права участі у торгах (на певний годину або назавжди);
 3. відмова у реєстрації;
 4. штраф;
 5. призупинення або позбавлення членства на біржі.

Біржовими Правилами забороняються наступні дії учасників-членів біржі:

 • приховування, притримування членом біржі від відкритого ринку будь-якого розпорядження (доручення) на догоду чи її частину на своїй користь чи на користь іншої особини;
 • торгівля із самим собою без зміни права власності;
 • торгівля брокером за власний рахунок до виконання розпорядження клієнта;
 • порушення почерговості виконання замовлень клієнтів, що мають рівні умови придбання товару.

Джерела:

 1. Биржевая деятельность / Под ред. А.Г.Грязновой, П.В. Корнеевой, В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995. – 239 с.
 2. Биржевое дело: Учебное пособие / Зотов И.В., Успаленко В.И. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 256 с.
 3. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 270 с.
 4. Биржевое дело / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
 5. Дудяк Р.П., Бугеля С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум. Навч. посібник 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий Світ. – 2000: Магнолія плюс. – 2003. – 360 с.
 6. Лященко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Донецк: Сталкер, 1998. – 317 с.
 7. Масленников В.В. Биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
 8. Сохацька О.М. Біржова справа. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602 с.