Попит. Функції попиту

Розглянемо спочатку якісну сторону попиту. Очевидно, що попит самим тісним чином зв’язаний з потребами людей. Однак далеко не всяка потреба може бути і дійсно буває врахована ринком. Для цього вона повинна стати платоспроможною потребою. Іншими словами, попит даного споживача характеризується не стільки тим, що він хотів би придбати, скільки тим, що він насправді здатний купити у даній ситуації. Часто кажуть, що попит визначається максимальними можливостями покупця чи його максимальною готовністю заплатити за даний товар. Разом з тим у любого явища є і кількісна сторона. І саме у відношенні кількісних характеристик попиту у нашій свідомості існує багато помилкових уявлень.

Перш за все далеко не завжди усвідомлюються ті конкретні обмеження, при яких взагалі має рацію говорити про величину попиту. А величина (чи обсяг) попиту визначається саме тією максимальною кількістю даного блага, яке можна придбати даний покупець (покупці) за даний період часу при даних умовах. У цьому визначенні важливі обидва уточнення. По-перше, обсяг попиту – це потік, що протікає у часі. Тому завжди треба чітко визначати, до якого періоду часу відноситься дана величина попиту. По-друге, умови, при яких формується даний обсяг попиту, надзвичайно важливі, так як саме вони характеризують те середовище, у якому знаходиться наш споживач, що приймає рішення про покупку. Спробуємо виділити у цьому середовищі головні фактори, що впливають на вибір покупця:

 • ціна даного товару (Р);
 • ціни товарів, що заміняють даний у споживанні, чи товарів-субститутів ((Ps1,…, Psn);
 • ціни товарів, що доповнюють дане благо у споживанні, чи комплементарних благ (Pc1,…, Pcm);
 • доход споживача, що виділяється ним для покупки даного товару (Y);
 • смаки і надання переваги споживача (Z);
 • об’єктивні, природні (зовнішні) умови споживання (N);
 • очікування споживачів (Е).

Від словесної моделі, що описує сукупність факторів, що впливають на обсяг попиту, ми, виконуючи дані ним позначення, можемо тепер перейти до аналітичної. Функцією попиту називається залежність величини попиту від відповідних вказаним факторам величин:

QD = f(P, Ps1, …, Psn, Pc1, …, Pcm, Y, Z, N, E).

Функція попиту. Що взята у такому узагальненому виді, дозволяє описати залежність між вказаними перемінними навіть у тому випадку, коли точне кількісне співвідношення між ними невідоме. Наприклад, знаючи, що при підвищенні ціни на хліб з 2500 до 3000 обсяг попиту на нього зменшується, ми можемо не знати, на скільки саме він зменшиться, але ми можемо виразити залежність між ними у загальній функціональній формі:

при Р?QD?.

Звичайно, ми могли б і розширити даний список факторів, що впливають на попит (детермінант попиту). Однак і приведеної сукупності достатньо, щоб приректи практика на довгі спостереження і обчислення. Тому частіше за все поступають зворотним чином: скорочують число факторів, що беруться до уваги, до необхідного мінімуму. Фактично це означає, що решта факторів вважаються незмінними. У крайньому випадку одержують залежність обсягу попиту від ціни даного товару:

QD = f(P).

При всій безлічі визначаємих таким чином конкретних функцій попиту їх поєднує одна загальна властивість: з ростом ціни (і, звичайно, при решті рівних умовах, тобто коли значення всіх факторів, зазначених вище, не міняються) кількість товару, який здатний купити споживач, скорочується (точніше, не зростає). Саме ця емпірично виведена залежність і є законом попиту. Відповідно крива попиту, що виражає її на графіку має тому негативний ухил.

Разом з тим взаємозв’язок ціни і покупної кількості можна розглядати і у зворотному напрямку. У цьому випадку та ж сама крива попиту на тому ж самому графіку буде показувати, яку саме максимальну ціну готовий заплатити даний споживач за кожну дану кількість товару.

Джерела:

 1. Бревнов А.А. Основы экономической теории: учеб. пособие для студ. вузов / А.А. Бревнов. – 2-е изд. – Харьков: Одиссей, 2006. – 512с.
 2. Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: навч. посіб. / О.І. Бутук, Н.І. Волкова. – К.: Знання, 2007. – 292 с.
 3. Бутук О.І. Макроекономіка: тренінг-курс: навч. посіб. / О.І. Бутук, Н.І. Волкова. – К.: Знання, 2007. – 236 с.
 4. Вступ до економічної теорії: навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [З.Г. Ватаманюк та ін.]; за ред. З.Г. Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2007. – 192с.
 5. Конспект лекцій з курсу „Економічна теорія” для студ. економічного факультету та факультету менеджменту /Укл. Романовський В.В. – Алчевськ: ДонДТУ, 2005. – 82 с.