Пропозиція. Функції пропозиції

Аналіз пропозиції також почнемо з його пропозиції якісної сторони. Як і у випадку із попитом, одного бажання чи навіть можливості виробити даний товар і доставити його на ринок нам буде недостатньо. Пропозиція виникає тільки тоді, коли даний економічний суб’єкт буде готовий укласти угоду по продажу даного доставленого на ринок товару. Відповідно, величина (обсяг) пропозиції буде визначатися максимальною кількістю товару, приготовленого для продажу за даний період часу при даних умовах. І знову підкреслюємо, що обсяг пропозиції – це потік, що також минає у часі. Тому завжди треба чітко визначати, до якого періоду часу відноситься дана величина пропозиції. Далі, умови, при яких визначається даний обсяг пропозиції, надзвичайно важливі, так як саме вони характеризують те середовище, у якому знаходиться виробник, що приймає рішення про продаж. Умови, що впливають на вибір продавця, ми можемо угрупувати такі основні фактори:

 • ціна даного товару (Р);
 • ціна товарів-субститутів (Ps1, …, Psn);
 • ціни комплементарних благ (Pc1, …, Pcm);
 • витрати виробництва (С), що охоплюють як технології виробництва, які визначають необхідні кількості використовуваних ресурсів, так і ціну цих ресурсів;
 • податки і субсидії (Т);
 • об’єктивні, зовнішні (перш за все природні) умови виробництва (N);
 • очікування виробників (Е).

Побудована з врахуванням цих впливів функція пропозиції буде характеризувати залежність обсягу пропозиції відданих факторів:

QD = f(P, Ps1, …, Psn, Pcm, C, T, N, E).

Як і у випадку з функцією попиту, використовуючи припущення про те, що ці фактори, за виключенням першого (детермінанти пропозиції), ми можемо одержати спрощену формулу функції пропозиції:

Qs = f(P).

Узагальнюючи більшість емпіричних спостережень, ми можемо стверджувати, що (розуміється, при інших рівних умовах, тобто коли всі фактори, перечисленні вище, не змінюються) чим вище ціна даного товару, тим більше обсяг його пропозиції за даний період. Ця залежність і є законом пропозиції.

Джерела:

 1. Бревнов А.А. Основы экономической теории: учеб. пособие для студ. вузов / А.А. Бревнов. – 2-е изд. – Харьков: Одиссей, 2006. – 512с.
 2. Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: навч. посіб. / О.І. Бутук, Н.І. Волкова. – К.: Знання, 2007. – 292 с.
 3. Бутук О.І. Макроекономіка: тренінг-курс: навч. посіб. / О.І. Бутук, Н.І. Волкова. – К.: Знання, 2007. – 236 с.
 4. Вступ до економічної теорії: навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [З.Г. Ватаманюк та ін.]; за ред. З.Г. Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2007. – 192с.
 5. Конспект лекцій з курсу „Економічна теорія” для студ. економічного факультету та факультету менеджменту /Укл. Романовський В.В. – Алчевськ: ДонДТУ, 2005. – 82 с.