Зміни у попиті і пропозиції

При зміні ціни даного товару значення функції попиту, звичайно, також зміниться: величина попиту стане іншою, і відповідна точка ринкової кон’юнктури на нашому графіку переміститься впродовж кривої попиту. У таблиці попиту ми при цьому повинні будемо перейти від одної пари відповідних величин ціни і обсягу попиту до іншої.

Якщо ж переміни відбудуться у якомусь іншому факторі, що впливає на попит, то це змінить саму функцію попиту. На графіку це буде виражено зрушенням всієї кривої попиту наліво – вниз чи вправо – догори. Відповідно всю таблицю попиту прийдеться переписувати заново. Такі зміни, з одного боку, величину попиту і, з другого боку, самого попиту як сукупності всіх відповідних величин (наприклад, всіх їх пар при одно факторній функції попиту) завжди треба чітко розмежовувати. Якщо зобразити ці взаємозв’язки схематично, то у нас вийдуть такі ланки:

Зміна ціни товару -->
--> Зміна значення функції попиту -->
--> Зміна об’єму попиту -->
--> Переміщення вздовж кривої попиту -->
--> Зміна доходу, надання переваг, очікувань, цін замінників і доповнюючих товарів і т.д. -->
--> Зміна самої функції попиту -->
--> Зміна попиту у цілому -->
--> Зрушення всієї кривої попиту.

З пропозицією справа точно така ж: коли ціна даного товару буде змінюватися, то і значення даної функції пропозиції також відповідно зміниться. Наприклад, при зростанні ціни величина пропозиції також збільшиться, і, відображаючи цю зміну, точка ринкової кон’юнктури підніметься вздовж кривої пропозиції. У таблиці пропозиції ми при цьому повинні будемо перейти від однієї пари відповідних величин ціни і об’єму пропозиції до іншої.

Якщо ж переміни зачеплять якийсь інший із впливаючих на пропозицію факторів, то це потягне за собою зміну всієї функції пропозиції, а це буде означати зрушення всієї кривої пропозиції. При цьому треба відмітити, що зростання пропозиції викличе зміщення кривої пропозиції вправо – вниз, а скорочення пропозиції змістить криву вліво – догори, що десь незвично для нашого сприймання. Це первісне утруднення буде легше перебороти, якщо виходити із зворотної функції пропозиції: тоді зростання пропозиції буде асоціюватися із зниженням ціни пропозиції, тобто зрушенням кривої вниз, а відповідне зниження – з підвищенням ціни пропозиції, а значить, зрушенням кривої догори.

Відповідно і всю таблицю пропозиції треба буде переписувати заново. Такі зміни, з одного боку, величини пропозиції і, з другого боку, самої пропозиції як сукупності всіх відповідних величин (наприклад, всіх їх пар при одно факторній функції пропозиції) також треба чітко обмежувати. Якщо відобразити ці взаємозв’язки схематично, то у нас будуть такі послідовності:

Зміна ціни товару -->
--> Зміна значення функції пропозиції -->
--> Зміна об’єму пропозиції -->
--> Переміщення вздовж кривої пропозиції -->
--> Зміна витрат, податків, очікувань, цін замінників і доповнюючих товарів і т.д. -->
--> Зміна самої функції пропозиції -->
-->? Зміна пропозиції у цілому -->
--> Зрушення всієї кривої пропозиції.

За загальним правилом, якщо переміни відбуваються у одній із врахованих даною функцією характеристик, то просто одне із ряду значень цієї функції замінюється іншим. А коли змінюється фактор, у явному вигляді не врахований і передбачений раніше незмінним (як би “стоячий за спиною” даної функції), то приходиться всю залежність охоплюваних даною функцією величин визначати заново.

Джерела:

  1. Бревнов А.А. Основы экономической теории: учеб. пособие для студ. вузов / А.А. Бревнов. – 2-е изд. – Харьков: Одиссей, 2006. – 512с.
  2. Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: навч. посіб. / О.І. Бутук, Н.І. Волкова. – К.: Знання, 2007. – 292 с.
  3. Бутук О.І. Макроекономіка: тренінг-курс: навч. посіб. / О.І. Бутук, Н.І. Волкова. – К.: Знання, 2007. – 236 с.
  4. Вступ до економічної теорії: навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [З.Г. Ватаманюк та ін.]; за ред. З.Г. Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2007. – 192с.
  5. Конспект лекцій з курсу „Економічна теорія” для студ. економічного факультету та факультету менеджменту /Укл. Романовський В.В. – Алчевськ: ДонДТУ, 2005. – 82 с.