Господарювання і ефективність

Необхідність здійснювати вибір із можливих варіантів прийняття рішень по виробництву, розподілу, обміну і споживанню благ потребує господарювання.

Господарювання – це сукупність заходів і дій економічних суб’єктів, направлена на прийняття найбільш економічних рішень, що передбачають задоволення потреб і досягнення цілей з найменшими затратами.

Економічні суб’єкти як учасники економічної діяльності характеризуються тим, що можуть самостійно приймати рішення по досягненню цілей і мають у своєму розпорядженні ресурси. Такими суб’єктами у ринковому господарстві є домашні господарства і виробничі одиниці, що виступають у різній формі.

Господарювання припускає постійне порівнювання результатів і затрат і здійснення ефективної діяльності. Ефективність у загальному вигляді – співвідношення результатів і затрат. У реальній економіці ефективність має безліч форм вираження.

Економічний раціоналізм дій суб’єктів господарювання у ринковій економіці припускає, що вони повинні, перш за все визначати вигоди (результати) від своїх дій, передбачувані затрати, необхідні для досягнення вигод, і зіставити вигоди із затратами.

Вигодами при цьому є одержувані даним економічним суб’єктом блага, а затратами – блага, які даний економічний суб’єкт втрачає при даній дії. Таке співставлення вигод і затрат при прийнятті економічних рішень дозволяє визначити найбільш оптимальні у даних умовах дії даного економічного суб’єкту.

У ринкових умовах вигода часто оцінюється у грошовій формі і набуває вид грошових надходжень, або виручки, а затрати – відповідно розходів, або витрат. Тоді результат економічної дії може бути виражений у вигляді різниці між приходом і витратами грошових коштів – доходу. Раціональність поведінки економічних суб’єктів буде при цьому полягати у максимізації доходів від економічної діяльності. Звичайно, коли індивід приймає участь у різних видах економічної діяльності, то і відповідні результаті будуть мати різні форми.

Джерела:

  1. Бревнов А.А. Основы экономической теории: учеб. пособие для студ. вузов / А.А. Бревнов. – 2-е изд. – Харьков: Одиссей, 2006. – 512с.
  2. Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: навч. посіб. / О.І. Бутук, Н.І. Волкова. – К.: Знання, 2007. – 292 с.
  3. Бутук О.І. Макроекономіка: тренінг-курс: навч. посіб. / О.І. Бутук, Н.І. Волкова. – К.: Знання, 2007. – 236 с.
  4. Вступ до економічної теорії: навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [З.Г. Ватаманюк та ін.]; за ред. З.Г. Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2007. – 192с.
  5. Конспект лекцій з курсу „Економічна теорія” для студ. економічного факультету та факультету менеджменту /Укл. Романовський В.В. – Алчевськ: ДонДТУ, 2005. – 82 с.