Еволюція розуміння терміну «економіка»

Економіка – це частина повсякденного життя людей, люди беруть щоденну участь в економічній діяльності, живуть в економічному середовищі, постійно використовують слова, що вживаються економістами (гроші, ціни, заробітна плата, доходи, витрати та ін.). Таким чином, бути поза економікою неможливо.

Кожному з нас знайоме слово «економіка», хоча різні люди вкладають в нього різний зміст. І багатьох питання «що таке економіка?» може поставити в безвихідь. Не слід дивуватися з того, що, живучи в оточенні економіки, нам важко сказати, що це таке. Дана обставина пояснюється тим, що економіка — настільки загальне, ємне, багатозначне поняття, що її визначити однією фразою не представляється можливим.

Вважається, що термін «економіка» винайшов грецький поет Гесиод (8-7 вв. до н.е.), з'єднавши два слова: «ойкос» (будинок, господарство) і «номос» (знаю, закон), що дослівно означає мистецтво, знання, зведення правил ведення домашнього господарства. У науковий оборот цей термін був введений представниками старогрецької економічної думки Ксенофонтом (ок. 430-355 або 354 р. до н.е.) та Арістотелем (384-322 рр. до н.е.). Останній науку про багатство ділив на «економію» (сукупність споживних вартостей) і «хрематистику» (мистецтво робити гроші).

Але часи міняються, а разом з ними міняється і значення старих слів. В даний час термін «економія» набув широкого поширення, але вже в декілька зміненому вигляді. Сьогодні під ним зазвичай розуміють скорочення витрат, ощадливість при витрачанні яких-небудь ресурсів. Для суспільства в цілому економія означає таке використання економічних ресурсів, яке веде до максимального підвищення рівня життя в даному суспільстві.

Термін «економіка» в сучасних умовах використовується в різних значеннях:

  • народне господарство даної країни або його частина, що включає окремі галузі (економіка промисловості, сільського господарства тощо); господарство району, регіону, країни, групи країн або всього світу (регіональна економіка, світова економіка, економіка України тощо);
  • історично певна сукупність економічних відносин між людьми, що складаються в процесі господарської діяльності, відповідних даному ступеню розвитку продуктивних сил і створюючих певну економічну систему (рабовласницька, капіталістична економіка тощо);
  • наукова дисципліна, що займається вивченням діяльності людей, її законів і закономірностей (теоретична економіка, політична економіка), деяких умов та елементів виробництва (економіка народонаселення, праці, управління тощо), окремих галузей і видів господарської діяльності (економіка тваринництва, утворення тощо).

Якщо ж спробувати дати сучасне визначення економіки однією фразою, то тоді економіка – це господарська система, що забезпечує задоволення потреб людей і суспільства шляхом створення і використання необхідних життєвих благ.

Різні сторони економічного життя суспільства вивчаються різними конкретними економічними науками, але всі вони будуються на основі науки, яку зараз в Україні називають найчастіше економічною теорією або просто економікою, в більшості країн світу – економіці.

Економічна наука є одній з якнайдавніших наук. Вона завжди привертала увагу учених і всіх освічених людей. Пояснюється це тим, що вивчення економічної теорії – це реалізація об'єктивної необхідності пізнання мотивів, дій людей в господарській діяльності, законів господарювання у всі часи – від старовини до сьогоднішніх днів. Цікаво пригадати, що в минулому віку О.С. Пушкін, якому цар Микола I доручив продумати принципи виховання молоді, перш за все висловився проти домашньої освіти, а в числі обов'язкових до вивчення наук назвав політичну економію. В кінці XIX ст. Н. Бунге в книзі «Підстави політичної економії» відзначав, що політична економія не існує у тих народів, які стоять на низькому ступені загальнолюдського розвитку.

Сьогодні інтерес освічених людей до економічної теорії (політичній економії) не тільки не вичерпався, але навіть зростає. І пояснюється це тими глобальними змінами, які відбуваються у всьому світі і в Україні зокрема. Видний американський учений П.Самуельсон назвав економічну теорію «королевою наук». Лауреат Нобелівської премії М.Фрідмен писав, що економіка – чаруюча наука, вона дивовижна тим, що її фундаментальні принципи дуже прості і можуть бути записані на одному листі паперу, проте їх розуміють небагато. Дана наука, що відображає складний мир господарювання, вимагає від читача, за словами відомого в світі німецького фахівця з історії економічної думки А. Хейлброннера, «витривалості верблюда і терпіння святого».

Випускники вищих учбових закладів, і зокрема майбутні правознавці, в сучасних умовах повинні уміти розібратися в широкому крузі економічних питань, оцінити консервативні і позитивні тенденції суспільного розвитку, щоб самостійно визначити свою позицію в перетвореннях, бути готовими до практичної діяльності і мати певне світобачення. Цю задачу покликані вирішити ряд курсів суспільних наук, у тому числі і курс економічної теорії.