Розробка планів виробництва допоміжних підрозділів

Організація ремонтного господарства. Для виконання функцій технічного обслуговування на всіх промислових підприємствах існує ряд допоміжних і обслуговуючих цехів і господарств. Вони прямо не беруть участі в створенні основної продукції, але своєю діяльністю сприяють роботі основних цехів і забезпечують їх ритмічну роботу.

Склад і масштаби цехів і служб підприємства визначаються, виходячи з особливостей основного виробництва, типу і розміру підприємства.

Для більшості промислових підприємств характерними є такі обслуговуючі і допоміжні господарства: ремонтне, інструментальне, енергетичне і складське, а також внутрізаводський транспорт.

До допоміжних відносяться цехи і підрозділи, які виготовляють продукцію для власних потреб підприємства: запасні частини для ремонту устаткування, ремонт і модернізацію устаткування (капітальний ремонт і модернізація товарної продукції); інструмент, оснащення і нестандартне устаткування, електричну енергію, пар, стиснуте повітря.

Обслуговуючі підрозділи (внутрізаводський транспорт і складське господарство) не випускають продукцію, а лише забезпечують роботу основних і допоміжних цехів.

Робота допоміжних цехів і господарств значно впливає на ефективність роботи основного виробництва і перш за все на ритмічність роботи цехів, собівартість продукції, що випускається, продуктивність праці.

Ремонт – це процес відновлення первинної дієздатності знарядь праці, частково втраченої в результаті виробничого використання.

Ремонтні роботи підрозділяють на попереджаючі інтенсивність спрацювання (змащувальні, регулювальні, кріпильні, огляди стану деталей і вузлів) і пов'язані з частковим відшкодуванням морального і фізичного спрацювання (поточний, середній, капітальний ремонт і модернізація). Перший вид ремонтних робіт називають технічним обслуговуванням.

Очолює ремонтне господарство головний механік, в його підпорядкуванні відділ. Структура управління ремонтною службою залежить від системи управління ремонтами, яка може бути централізованою, децентралізованою і змішаною.

При централізованій системі весь ремонтний персонал підпорядковується головному механіку і його силам, здійснюється технічне обслуговування і всі види ремонтів устаткування.

Децентралізована система управління припускає проведення всіх видів ремонтно-профілактичних робіт силами цехової ремонтної бази, персонал який безпосередньо підлеглий начальнику виробничого цеху.

При змішаній системі технічне обслуговування і малий ремонт здійснюється ремонтним персоналом виробничих цехів, а середній і капітальний ремонт – персоналом, безпосередньо підлеглим головному механіку.

На крупних і середніх підприємствах в складі відділу головного механіка є конструкторсько-технологічне бюро, бюро планово-запобіжного ремонту, планово-продуктивне бюро, бюро устаткування і запасних частин і інші функціональні підрозділи.

Ремонтно-профілактичне обслуговування устаткування регламентується єдиною системою планово-запобіжного ремонту (ЕСППР). Різні види ремонту відрізняються обсягом виконуваних робіт. При частковому ремонті проводиться заміна окремих спрацьованих деталей, регулювання вузлів, перевірка на технологічну точність і ін.

Середній ремонт включає перевірку електроустаткування, пускової апаратури і всіх механізмів з їхнім частковим розбиранням, ремонт або заміну окремих механізмів і деталей, що мають перевищуюче допустиме спрацювання.

Капітальний ремонт передбачає повне розбирання верстата, ремонт і заміну спрацьованих деталей і вузлів, включаючи базову деталь (станина, рама), складання, регулювання і випробування верстата під навантаженням.

Модернізація устаткування проводиться з метою підвищення його технічного рівня і наближення його до сучасних модулів машин аналогічного призначення. Виконання робіт з модернізації, як правило, поєднується з роботами по ремонту машин.

ЕСППР має такі основні ремонтні нормативи:

 • міжремонтний цикл – відрізок часу між двома черговими капітальними ремонтами або між введенням у дію устаткування і першим його капітальним ремонтом;
 • міжремонтний період – проміжок часу роботи устаткування між двома найближчими плановими ремонтами;
 • міжоглядовий період – час між оглядом і ремонтом, що передує огляду.

Планування ремонтних робіт починається з розробки плану-графіка планово-запобіжного ремонту устаткування на рік в цілому, по підприємству і у відділах цехів, який складається на підставі даних про останній вид ремонту і структури ремонтного циклу. В плані-графіку встановлюються терміни поведінки ремонтів і оглядів кожного конкретного агрегату, трудомісткість робіт і тривалість його простою в ремонті.

Необхідне число робітників для технічного обслуговування визначається за нормами обслуговування на одного робітника.

Всі роботи з ремонту технологічного устаткування промислового підприємства підрозділяються на оперативне ремонтне планово-профілактичне обслуговування, ремонт завдяки засобам амортизації.

Суть оперативного ремонтного обслуговування полягає в тому, що ремонтний персонал вживає заходів до ліквідації наявних відхилень у функціонуванні устаткування від норми за замовленнями виробничого персоналу.

Оперативне ремонтне обслуговування, у свою чергу, підрозділяється на – екстрений ремонт (викликаний порушенням ходу виробничого процесу); поточний ремонт (усунення відхилень, що не перешкоджають виконанню виробничої програми); міжремонтне (чергове) обслуговування устаткування по зонах.

Планово-профілактичне обслуговування включає такі види робіт: технічний догляд за устаткуванням; планово-попереджувальний ремонт; технічне чищення, устаткування; організацію робіт щодо мастил.

Ремонт устаткування завдяки засобам амортизації проводиться з метою відновлення первинних параметрів вузлів і систем устаткування. Планується такий ремонт на підставі аналізу працездатності і фактичного технічного стану устаткування.

Відділи аналізу і планування ремонту устаткування складають титульні списки ремонтів і попередні відомості дефектів, які затверджуються головним механіком. Відділи аналізу і планування ремонтного обслуговування контролюють хід підготовки ремонту, забезпечують надання необхідної документації і запасних частин, погоджують з виробничо-диспетчерськими бюро цехів точні дати і тривалість зупинки устаткування.

Організація інструментального господарства. Інструментальне господарство на підприємстві створюється для централізації управління і проведення робіт по забезпеченню виробництва технологічним оснащенням (інструментом, пристосуваннями, штампами, моделями, прес-формами і іншими пристроями і механізмами), її зберіганню, експлуатації і ремонту.

До інструментального господарства відносяться:

 • інструментальні цехи, центральний інструментальний склад (ЦНС);
 • база відновлення інструменту; цехові інструментально-роздаточні комори (ІРК);
 • заточні відділення в цехах; ремонтні відділення (бази, дільниці) в цехах.

Виробнича структура інструментального господарства залежить від розміру підприємства, типу виробництва, характеру продукції, що випускається, й інших чинників.

Для забезпечення виробництва оснащенням на підприємствах планують потребу в технологічному оснащенні; номенклатуру і обсяг придбання технологічного оснащення; номенклатуру і обсяг придбання технологічного оснащення за замовленнями на її виготовлення на стороні; номенклатуру і обсяг виготовлення оснащення в підрозділах інструментального господарства свого підприємства; роботи з відновлення і утилізації відпрацьованого оснащення.

Інструментальні цехи за характером виробництва близькі до механообробних цехів дрібносерійного виробництва з дуже великою номенклатурою виробів і низьким ступенем їхньої повторюваності. Склад показників характеризують виробничо-господарську діяльність інструментальних цехів, а також методика визначення деяких з них мають свої особливості.

Склад і кількість техніко-економічних показників визначається залежно від масштабів інструментального виробництва і його місця в системі внутрізаводських госпрозрахункових відносин з обов'язковим віддзеркаленням економічних цілей функціонування інструментальних цехів. До них відносяться своєчасний випуск високоякісного технологічного оснащення, що забезпечує потребу в ньому, максимально можливе здешевлення вироблюваного оснащення.

Виробнича потужність інструментальних цехів розраховується на підставі звітних даних про випуск продукції і трудомісткості робіт за минулий рік.

Планування собівартості технологічного оснащення припускає наявність внутрізаводських цінників. Планово-розрахункові ціни встановлюються за типовим представником кожного класифікованого підрозділу технологічного оснащення, прийнятого в конкретному інструментальному виробництві.

Організація енергетичного господарства. В сучасних умовах важливе значення придбавають правильне витрачання і економія енергетичних ресурсів. На промислових підприємствах цими питаннями займається спеціальна енергетична служба.

До складу енергетичного господарства промислового підприємства входить ряд енергетичних цехів, до числа яких відносяться: електростанція або електросиловий цех, куди входять понижуючі підстанції, електродвигуни; тепловий цех, що включає котельну, теплові мережі заводу, систему водопостачання установки, які перекачують мазут; газовий цех, що складається з газогенераторної мережі, кисневої і ацетиленової станції, холодильної установки, промислової вентиляції; слабкострумовий цех, що включає АТС, комутаторні установки, передавальні і приймальні установки, зарядні станції, акумуляторне господарство; електроремонтний цех, що виконує ремонт енергетичного устаткування і електромоторів.

Основними завданнями енергетичного господарства є: забезпечення безперебійного постачання підприємства всіма видами енергії; ефективне використання і економне витрачання в процесі виробництва палива і енергії; зростання енергоозброєності праці; раціональна експлуатація енергетичного устаткування, його ремонт і обслуговування.

Керівництво енергетичним господарством на крупному підприємстві (об'єднанні) здійснює управління головного енергетика (УГЕ), на середньому підприємстві – відділ головного енергетика (ВГЕ), на дрібному – енерго-механічний відділ на чолі з головним механіком. До складу УГЕ або ВГЕ входять інспекція інженерних мереж і споруд, відділ або бюро аналізу планування ремонтів, відділ або бюро нормування, електрична і теплова лабораторії.

Визначення потреби підприємства в енергії і паливі ґрунтуються на складанні енергетичних і паливних балансів. Балансовий метод планування дає можливість розрахувати потребу підприємства в різних видах палива і енергії виходячи з обсягу виробництва прогресивних норм, а також визначити найраціональніші джерела покриття цієї потреби завдяки отриманню із сторони і власного виробництва її на підприємстві.

Енергетичні баланси класифікуються за такими групами: призначення (перспективні, поточні, звітні); видах енергоносія (часткові – за окремими видами енергоносія – вугілля, нафти, газу; зведені – за сумою всіх видів палива); за характером цільового використання енергії (силового, технологічного і виробничо-господарського призначення).

Перспективні баланси складаються на тривалий термін і використовуються при проектуванні, реконструкції, для розвитку енергогосподарства підприємства. Поточні планові баланси складаються на рік з розбиттям по кварталах і є основною формою планування і споживання енергії.

Звітні (фактичні) баланси служать засобом контролю споживання енергоносіїв і виконання планових балансів, а також основним матеріалом для аналізу використання енергоносіїв, оцінки роботи у галузі раціоналізації енергогосподарства і економії палива і енергії.

Визначення потреби промислового підприємства в енергоресурсах базується на використанні прогресивних норм витрати. На промислових підприємствах для палива і енергії застосовуються питомі норми.

Основним методом визначення норм витрати є розрахунково-аналітичний, такий, що дозволяє розрахувати планову норму з урахуванням змін в режимі роботи, параметрів технологічних процесів і інших чинників, що впливають на величину питомої витрати енергії.

Залежно від використання енергії питомі її норми підрозділяються на технологічні і норми на допоміжні потреби (освітлення, опалення, вентиляцію і ін.). При цьому враховуються допустимі втрати енергії в мережах.

Планування потреби енергії по цехах здійснюється завдяки питомим нормам витрати рухової і технологічної енергії на одиницю продукції і обсягу виробництва в натуральному або інших вимірниках.

Основою організації первинного енергетичного обліку є організація контрольно-вимірювального господарства підприємства, для чого необхідна достатня насиченість цеху вимірювальними приладами. Лічильники енергоресурсів мають бути встановлені на кожній одиниці енергетичного устаткування.

Організація внутрізаводського транспорту. Транспортне господарство промислових підприємств створюється для переміщення основних і допоміжних матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції, устаткування, оснащення і інших вантажів між цехами, дільницями, робочими місцями і операціями технологічного процесу.

Склад транспортного господарства підприємства залежить від характеру продукції, типу і масштабу виробництва, що випускається, виробничої структури підприємства. Це і визначає класифікацію транспортних засобів: за видами, призначеннями перевезень, способом дії, напрямом переміщення вантажів. По видах транспортні засоби підрозділяються на залізничний (мото- і тепловози, вагони, платформи, цистерни, спеціальні вагони); безрейковий (автомобілі, трактори, причепи, моторолери, електрокари і т.д.); водний (буксири, катери, баржі); підйомно-транспортні (ліфти, підйомники, автомобільні, тракторні і стаціонарні крани, кран-балки, лебідки і ін.); підвісні дороги (канатні і монорельсові); конвеєрні пристрої (стрічкові, пластинчасті, ланцюгові, скребкові й ін.); інші транспортні засоби (пневматичний, лотки і ін.).

Структура транспортного господарства встановлюється при проектуванні нових, реконструкції діючих підприємств. Базою для визначення обсягу робіт, виконуваних заводським транспортом, є сумарна величина вантажопотоків або загальний вантажообіг заводу. Вантажопотоком називають кількість вантажів (в тоннах, кубічних метрах, штуках), переміщуваних за одиницю часу (годину, добу, місяць, квартал, рік) за заданим напрямом або через певний пункт. Сума всіх вантажопотоків, здійснюваних внутрізаводським транспортом, становить вантажообіг підприємства в цілому.

Для визначення загального вантажообігу заводу в тоннах на рік (добу) складається шахова відомість. По вертикалі відомості були перераховані всі склади і цехи-відправники, а по горизонталі – в тому ж порядку були вказані цехи, склади-одержувачі. Підсумок кожної графи показує загальне надходження вантажів в даний цех, а підсумок рядка – величину відправлення вантажу з цього цеху. Сума підсумків граф і рядків по всіх цехах і складах становить величину внутрізаводського вантажообігу.

Базою для організації міжцехових і зовнішніх вантажопотоків підприємства і планування роботи заводського транспорту є діаграма вантажопотоків, тобто графічне зображення у відповідному масштабі даних шахової відомості на схемі генерального плану заводу.

Система планування роботи транспортних цехів підприємств передбачає такі основні техніко-економічні показники:

 • план за обсягом перевезень і навантажувально-розвантажувальних робіт в натуральному виразі за встановленою номенклатурою вантажів і вартісним виразом;
 • план по праці;
 • собівартість виконуваних робіт (собівартість одиниці перевезень по кожному вигляду транспорту, цехові витрати, схема витрат на виробництво, схема витрат на утримання і експлуатацію транспортних засобів);
 • план організаційно-технічних заходів;
 • план використання основних фондів (фондовіддача, коефіцієнти випуску транспортних засобів на лінію, використання вантажопідйомності транспортних засобів, час простою під навантаженням).

Джерело – глава з навчального посібника:

Внутрішній економічний механізм підприємства: навчальний посібник / В.М. Гончаров, Н.В. Касьянова, Н.В. Вецепура, Д.В. Солоха та ін.. – Донецьк: СПД Купріянов В.С., 2007. – 284 с.