Порядок оформлення претензій і розгляду розбіжностей

Матеріальна відповідальність внутрізаводських підрозділів за заподіяний ними збиток досягається шляхом пред'явлення економічно обґрунтованих претензій.

Госпрозрахункові претензії обґрунтовуються первинними документами бухгалтерського і оперативного обліку (акти простою робітників, устаткування, наряди за простій, акти на брак, на неякісний і невчасний ремонт устаткування, графіки поставок деталей і вузлів за внутрізаводською кооперацією, штрафи і санкції, сплачені підприємством іншим організаціям й інші первинні документи, плани, графіки).

До збитків, заподіяних одним підрозділом іншому, відносяться додаткові витрати з витраті матеріалів, енергії, палива, заробітної платні або втрати, що виникли з вини іншого підрозділу.

Підрозділи підприємства несуть матеріальну відповідальність за допущені ними помилки і прорахунки, що призвели до втрат.

Сума за претензіями встановлюється у розмірі фактично заподіяного збитку.

Обов'язковою умовою при переробці штрафних санкцій по претензіях є їхнє економічне обґрунтування, узгодження з витратами конкретних цехів.

За наявності вини у невиконанні госпрозрахункових зобов'язань як підрозділу-виконавця, так і підрозділу-споживача, розмір матеріальної відповідальності (сума штрафу збитків) визначається відповідно ступенем відповідальності кожного з них.

Претензія пред'являється підрозділу-відповідачу у вигляді акту госпрозрахункової претензії, в якому указується характер і причини збитку, що є підставою для оформлення претензії.

Акт-претензія оформляється працівниками цеху, що відповідають за визначену ділянку роботи:

  • претензії щодо матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, послуг основного виробництва оформляються диспетчером спільно з ВТК цеху;
  • претензія стосовно фонду заробітної платні оформляється нормувальником цеху спільно з майстрами;
  • претензії щодо відхилень від технологічного процесу, помилок в техпроцесі, послуг допоміжного виробництва оформляються ВГТ за поданнями і зауваженнями цеху;
  • претензії щодо браку, дефектів оформляються службою ВТК спільно з технологом і нормувальником цеху;
  • в бригадах претензії оформляються бригадиром (майстром). Акт-претензія складається в 4-х екз. і направляється: 1 екз. – підрозділу-пред'явнику, 1 екз. – підрозділу-відповідачу, 1 екз. – у ВТК, 1 екз. – в центральну бухгалтерію.

Відповідач зобов'язаний в триденний термін підписати акт-претензію з визнанням позовних вимог або поясненням причин відмови. Претензія вважається прийнятою, якщо протягом триденного терміну після її вручення не надійшло обґрунтованих заперечень.

При повному або частковому відхиленні претензія з мотивованим запереченням повертається у вказаний триденний термін підрозділу-заявнику. Керівник цього підрозділу в п'ятиденний термін з дня отримання відповіді має право передати суперечку для вирішення арбітру, в компетенцію якого входить вирішення цих питань.

Суперечки щодо претензій розглядаються у присутності керівника підрозділу-заявника і підрозділу-відповідача.

У разі виникнення суперечки між виробничими підрозділами і функціональними відділами підприємства претензії для вирішення передаються в претензійну комісію, яка перевіряє обгрунтованість претензії, одержує висновок і ухвалює рішення.

Ухвалене рішення щодо суперечки є остаточним, оформляється протоколом, затверджується у відповідному порядку й іншому затвердженню більше не підлягає.

При розгляді претензій і суперечок за ними мають бути виявлені причини порушень, конкретні винні особи для подальшого покладання на них відповідальності (матеріальної, дисциплінарної і т.д.) в установленому порядку.

Здача актів-претензій в бухгалтерію проводиться підрозділом-пред'явником протягом місяця після оформлення, але не пізніше за 3-є число, наступне за звітним місяцем.

Не пізніше за 8-е число (наступного за звітним місяцем) цех пред'являє в бухгалтерію довідку про збитки завдані цеху за звітний місяць, в якій відображаються претензії, сума завданих збитків і підрозділ-винуватець.

На підставі оформлених актів-претензій і довідок цехів про завдані збитки бухгалтерія підприємства складає зведену відомість за внутрізаводськими госпрозрахунковими претензіями за звітний місяць в розрізі цехів і відділів підприємства.

Джерело – глава з навчального посібника:

Внутрішній економічний механізм підприємства: навчальний посібник / В.М. Гончаров, Н.В. Касьянова, Н.В. Вецепура, Д.В. Солоха та ін.. – Донецьк: СПД Купріянов В.С., 2007. – 284 с.