Виробнича потужність

Виробнича потужність – максимальна здатність підприємства (цеху, дільниці, агрегату) випускати за певний період часу (рік, місяць, зміну, годину) продукцію певного асортименту, технічного рівня й якості. Як саму виробничу потужність, так і ступінь її використання визначають у натуральних та умовно-натуральних показниках – загальних міжгалузевих та спеціалізованих галузевих.

 

Найважливішими міжгалузевими показниками є:

  • Показники, що характеризують впровадження досягнень НТП: кількість створених (впроваджених) зразків нових типів машин, обладнання, апаратів, приладів, витрати на впровадження нової техніки і технологи, їх економічна ефективність, модернізація виробничого обладнання тощо.
  • Техніко-економічні показники, що характеризують кількість енергії, якою озброєна праця на даному підприємстві (галузі, виробництві): коефіцієнт електроозброєності праці, коефіцієнт електрифікації виробничого процесу, загальна потужність енергетичного устаткування, питома вага вартості енергетичних машин і устаткування в загальному обсязі витрат на створення основних виробничих фондів.
  • Показники, що характеризують технічну оснащеність виробництва: коефіцієнт фондоозброєності праці, питома вага прогресивних технологічних процесів, коефіцієнт механізації та автоматизації виробництва і праці, коефіцієнт оснащеності виробництва.
  • Показники, які відображають стан обладнання та рівень його використання: склад обладнання за терміном його конструювання, за часом монтажу, питома вага прогресивних видів обладнання, питома вага автоматизованого обладнання, коефіцієнт змінності використання обладнання, коефіцієнт використання календарного й режимного часу роботи обладнання, питома вага машинного часу в загальній трудомісткості виготовлення продукції на машинних роботах, основні технологічні показники використання обладнання, швидкість різання, плавлення тощо.
  • Показники, що характеризують використання сировини, паливно-енергетичних ресурсів витрати палива й електроенергії на одиницю продукції, вага продукції, що припадає на одиницю її корисності, коефіцієнт використання матеріалу або вихід продукції з одиниці вихідних матеріалів, питома вага відходів і бракованої продукції в загальній витраті матеріалів. 6. Показники, що характеризують продукцію підприємства: питома вага конкурентоспроможної продукції в загальному її обсязі, питома вага нової продукції, показники надійності продукції.

В окремих галузях існують додаткові показники, що характеризують виробничу потужність та її використання. Наприклад, кількість годин використання середньорічної встановленої потужності електростанції в енергетиці, коефіцієнт використання корисного об'єму доменних печей у чорній металургії середньодобовий пробіг вантажного вагона на залізничному транспорті енерго- та електрозабезпеченість в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь тощо. На ступінь використання наявних виробничих потужностей і їх подальше нарощування впливає чимало факторів. Важливою передумовою ефективнішого використання виробничої потужності підприємств є макроекономічна стабілізація, а також підвищення рівня кваліфікації, професійної майстерності, відповідальності та дисципліни виробничого й управлінського персоналу. В Україні доцільно відновити на виробництві систему матеріальної та моральної заінтересованості яка б спонукала як окремих працівників, так і колективи всіх рівнів до повнішого використання створеного виробничого потенціалу й націлювала на його удосконалення.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.