Баланс виробничої потужності

Баланс виробничої потужності – система показників, яка відображає зміни потужності залежно від стану та особливостей виробництва, рівня використання обладнання, інших засобів праці, що характеризують випуск продукції. Баланс виробничої потужності включає завантаженість (використання) устаткування за допомогою системи показників, які характеризують час роботи і простоювання діючого обладнання чи запроектованого парку обладнання.

Сама виробнича потужність розраховується по галузях, окремих підприємствах. Як економічна категорія – це максимально можливий річний випуск продукції або обсяг переробленої сировини за умови повного використання обладнання та площ з урахуванням досягнень передової техніки й організації для одержання високоякісної продукції. Виробнича потужність не є постійною величиною, а тому необхідно періодично здійснювати розрахунки наявної виробничої потужності. Методика розрахунку її балансу регламентується спеціальними інструкціями, що характеризують специфіку діяльності окремих галузей. Сума потужностей окремих підприємств, що випускають аналогічну продукцію, і є виробничою потужністю галузі цього виду продукції. Баланс виробничої потужності складають для забезпечення узгодженості між плановим обсягом випуску продукції й необхідними виробничими потужностями. Він дає змогу обґрунтувати план випуску продукції досягну і йми показниками використання виробничої потужності сприяє найраціональнішому використанню капіталовкладень.

Баланс виробничої потужності характеризує:

  • виробничу потужність, наявну на початок планового періоду,
  • збільшення потужностей за рахунок організаційно-технічних заходів на діючих підприємствах, введення в дію нових потужностей за рахунок будівництва нових підприємств, розширення та реконструкції діючих, зміни номенклатури і асортименту продукції за рахунок інших підприємств, зміни режиму роботи підприємств через збільшення змінності роботи, підвищення норм продуктивності обладнання тощо,
  • зменшення потужності через вибуття зношених основних фондів стихійне лихо, передачу іншим організаціям, зміну номенклатури й асортименту продукції, режиму роботи підприємства,
  • виробничу потужність на кінець планового періоду,
  • середньорічну виробничу потужність.

Середньорічна виробнича потужність визначається як сума потужностей на початок року середньорічного введення потужності мінус середньорічне її вибуття. Показник середньорічної потужності необхідний для планування її загальної величини та коефіцієнта використання потужності, який визначається як відношення фактичного чи планового випуску продукції до величини середньорічної або фактичної чи планової виробничої потужності.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.