Баланс трудових ресурсів

Баланс трудових ресурсів – система показників, що характеризують кількість і склад трудових ресурсів, їх розподіл та використання і є складовою частиною балансу народного господарства. Розробляється на поточний і перспективний періоди загалом з виділенням окремих регіонів. Складається з двох частин. У першій відображається наявність трудових ресурсів, у другій – розподіл їх за видами зайнятості у суспільному господарстві (з виділенням державного, кооперативного, індивідуального), на навчанні з відривом від виробництва, в домашньому й особистому підсобному господарстві. Баланс трудових ресурсів складається окремо за сферами (виробнича і невиробнича) і галузями народного господарства. До важливих народногосподарських пропорцій відносять розподіл трудових ресурсів між виробничою і невиробничою сферами, між окремими галузями, а також всередині галузей. Цей розподіл визначається досягнутим рівнем продуктивності праці. Правильний розвиток продуктивних сил вимагає збалансованості трудових ресурсів, кількості робочих місць, заробітної плати. Досягнення збалансованості між цими показниками загалом, в розрізі окремих галузей, в розрізі окремих підприємств суттєво покращує використання трудових ресурсів, зменшує рівень безробіття.

 

Баланс трудових ресурсів дає змогу визначити загальну величину трудових ресурсів, забезпечити доцільний їх розподіл за сферами діяльності, обґрунтовано здійснювати підготовку кваліфікованих кадрів відповідно до потреб народного господарства. Залежно від того, чи складається баланс трудових ресурсів на певну дату чи за певний період, він ведеться у фізичних особах або в середньоспискових працівниках. Розрізняють звітні та планові баланси трудових ресурсів. Звітні (баланси трудових ресурсів на певну дату) відображають фактичний стан, досягнуті пропорції в розподілі кадрів, рівень зайнятості працездатного населення в різних секторах економіки, існуючі резерви робочої сили, зайнятість у домашньому й особистому підсобному господарстві. Складаються в середньосписковій кількості працівників. Розрахунок балансу трудових ресурсів на певну дату дає змогу врахувати вплив сезонних коливань виробництва протягом року. На підставі аналізу звітних балансів за кілька років встановлюються основні тенденції та закономірності відтворення трудових ресурсів.

Планові баланси трудових ресурсів дають змогу визначити пропорції у розподілі та використанні трудових ресурсів, що відповідають оптимальним вимогам, задовольняють потреби в кадрах і максимальну зайнятість всього працездатного населення. Головне у складанні цих балансів – врахування всіх трудових ресурсів, виявлення загальної потреби в робочій силі, визначення джерел забезпечення додаткових потреб у працівниках окремих галузей, територій з урахуванням кваліфікації та перерозподілу працівників між окремими галузями. На підставі балансу трудових ресурсів розробляють конкретні плани підготовки кваліфікованих робочих кадрів, спеціалістів через різні форми навчання (вища, середня спеціальна, підготовка масових професій), форми працевлаштування молоді, джерела поповнення трудових ресурсів. Баланс трудових ресурсів необхідно складати і в територіальному розрізі (область, місто, район).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.