Шаховий баланс

Шаховий баланс – система показників, які характеризують різні процеси, пов'язані балансовим зв'язком. Шаховий баланс складають у вигляді шахової балансової таблиці. Використовується для відображення властивостей об'єктів, де має місце баланс надходження й розподілу матеріальних цінностей, вартості, кількості інформації з лінійними характеристиками залежності між ними.

Шаховий баланс – важливий інструмент моделювання галузевої структури економіки держави, окремих територіальних виробничих комплексів, основа для складання міжгалузевого балансу. У шахових балансових таблицях по вертикалі зазначають переважно матеріальні витрати на виробництво продукції окремих галузей господарювання й елементи продукції цих галузей, а по горизонталі – кількість продукції, переданої з однієї галузі в іншу на виробництво, інші потреби, а також кінцеве споживання продукції галузі. В шаховому балансі відображають вартість продукції кожної галузі й структуру розподілу цієї продукції в народному господарстві. Він дає змогу вивчати не лише галузеву структуру суспільного продукту, а й кінцевий продукт.

 

Дослідження міжгалузевих зв'язків за допомогою шахового балансу з використанням економіко-математичних методів і ЕОМ дає можливість перейти від загальної характеристики економічної проблеми до конкретного кількісного аналізу економічних процесів, вивчення економічних проблем технічного прогресу, отримання узагальнюючих характеристик розвитку спеціалізації та кооперування виробництва, динаміки якісних показників. На основі шахового балансу у межах міжгалузевого балансу вивчають основні закономірності розширеного відтворення, співвідношення валового внутрішнього продукту й національного доходу, розраховують темпи розвитку і пропорції на перспективу, вирішують питання раціонального міжнародного поділу праці, підвищення ефективності зовнішньої торгівлі.

Шаховий баланс широко застосовується в різних ланках економіки для економічного аналізу планових і статистичних розрахунків, уніфікації документів тощо. Економічний аналіз із застосуванням шахового балансу дає нові можливості для виявлення логічної структури виробництва й економічних процесів, обліку взаємного впливу факторів, застосування методів математичного програмування для аналізу оптимальності планів. Шаховий баланс забезпечує складні взаємозв'язки, в яких відображаються водночас технологічні, організаційно-виробничі, економічні аспекти діяльності господарських об'єктів. На підставі шахового балансу здійснюється інтеграція існуючих матеріальних і фінансових балансів у єдину систему матеріально-фінансових балансів, які дають змогу аналізувати матеріально-речові та фінансові пропорції процесів господарської діяльності.

Шаховий баланс – основа проектування інтегрованих систем обробки економічної інформації галузей, планових і статистичних органів. За допомогою цього балансу моделюють транспортні потоки, оцінюють варіанти вироблених рішень та інших процедур, що характеризуються балансовими співвідношеннями.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.