Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції

Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції – система показників і розрахунків, які характеризують відтворення суспільного продукту за натурально-речовим і вартісним складом загалом у народному господарстві і в окремих галузях, відображають загальноекономічні й міжгалузеві пропорції, складова частина балансу народного господарства. За своїм економічним змістом міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції – це розгорнута схема балансів суспільного продукту й національного доходу, що конкретизує показники відтворення суспільного продукту в галузевому розрізі, синтезуючи в одній таблиці часткові матеріальні баланси.

Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції використовують для характеристики потоків продуктів і послуг, аналізу структури національної економіки, вартісних і натурально-речових пропорцій, проведення прогнозних макроекономічних розрахунків на основі коефіцієнтів витрат одних продуктів на виробництво інших. Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції, з одного боку, – це зведена економічна таблиця, а з іншого – економіко-математична модель, яка ілюструє найістотніші функціональні взаємозалежності між основними сторонами відтворення. Як математична модель економіки міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції здійснює перехід від якісної до кількісної характеристики прямих і непрямих міжгалузевих зв'язків. Основи аналізу міжгалузевих зв'язків були закладені ще в процесі складання першого балансу народного господарства за 1923-24 інтенсивний розвиток методу міжгалузевого балансу виробництва і розподілу продукції (як інструмента аналізу й планування пропорцій і темпів розширеного відтворення) почався з середини 50-х із застосуванням електронно-обчислювальної техніки. В зарубіжних країнах метод аналізу міжгалузевих зв'язків за допомогою таблиць шахового типу і з використанням апарату лінійної алгебри застосував у 30-х американський економіст В. Леонтьєв для вивчення структури американської економіки. Цей метод дістав назву «витрати—випуск» (input-output). В Україні перший звітний міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції у вартісному і натуральному вираженні був розроблений за 1966 у розрізі 110 галузей матеріального виробництва (за вартістю) і 237 видів продукції (в натуральному вираженні). З 1979 щороку здійснювалися розрахунки міжгалузевого балансу виробництва і розподілу продукції за скороченою програмою спочатку по 18, відтак по 23 галузях виробничої сфери. Розрахунки за розширеною програмою проводилися періодично. За економічним змістом і характером інформації розрізняють звітні й планові міжгалузеві баланси виробництва і розподілу продукції. Звітні міжгалузеві баланси виробництва і розподілу продукції – важливий засіб аналізу структури міжгалузевих зв'язків і вихідна база для складання планових балансів. Планові баланси спрямовані на кількісне вираження складних міжгалузевих взаємозв’язків у процесі суспільного відтворення, на розрахунок збалансованих варіантів структури народного господарства. За одиницями виміру продукції міжгалузеві баланси виробництва і розподілу продукції поділяють на вартісні, натурально-продуктові й трудові. Вартісні таблиці балансу будуються за статичними й динамічними моделями. Статичні моделі відображають економічні зв'язки, що складаються за певний період часу (переважно за рік). Динамічні моделі відтворюють динамічні зв'язки, що склалися в народному господарстві й обумовлені характером і способом розподілу суспільного продукту на фонди відтворення. За територіальною ознакою виділяють міжгалузеві баланси виробництва і розподілу продукції народногосподарські й регіональні. Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції як економіко-математична модель проводить багатоваріантні розрахунки структури суспільного виробництва за заданим обсягом і структурою кінцевого продукту. Це має важливе значення на попередній стадії розробки плану для здійснення варіантних розрахунків пропорцій, темпів і галузевої структури економіки, а також на наступних стадіях планування для підвищення рівня збалансованості показників плану й аналізу міжгалузевих зв'язків. Розробляють два види балансів: міжгалузевий натуральний баланс (міжпродуктовий) і баланс у вартісному вираженні. Перший розкриває конкретні матеріально-речові зв'язки у виробництві й розподілі кожного виду продукції. Схема міжгалузевого балансу у натуральному вираженні дає змогу відобразити по горизонталі елементи вартості суспільного продукту та її розподіл на фонди відтворення, по вертикалі – галузеву структуру сукупного суспільного продукту. Підмет таблиці включає перелік продуктів, що виробляються в народному господарстві, згрупованих за прийнятою номенклатурою. Присудок таблиці містить два розділи. У І відображають джерела формування продуктів, у II – розподіл їх за напрямами використання і розділ представлений такими показниками запаси на початок періоду, виробництво, імпорт, інші надходження II розділ ілюструє проміжне споживання продукції (витрати певного виду продукції на виробництво продукції всіх інших видів) та кінцеве споживання продукції певного виду (особисте й суспільне споживання, валові капіталовкладення, експортно-імпортне сальдо, приріст запасів і резервів, втрати, кінцевий продукт). Для поєднання вартісної структури суспільного продукту з його натурально-речовою структурою розробляють міжгалузевий баланс у вартісному вираженні, що складається з чотирьох розділів (квадрантів) і розділ характеризує проміжний продукт народного господарства, тобто сукупність предметів праці, спожитих у процесі виробництва суспільного продукту. Його схема – шахова таблиця, по горизонталі й вертикалі якої перелічені галузі матеріального виробництва (в однаковій послідовності відповідно до прийнятої класифікації). У цьому розділі розкривають матеріальні виробничі зв'язки між галузями народного господарства, показуючи по горизонталі використання продукції кожної галузі іншими галузями (зокрема й витрати на власні потреби), а по вертикалі – склад матеріальних витрат на виробництво продукції кожної галузі. На підставі цих даних розраховують коефіцієнти прямих і повних витрат. У II розділі розглядається використання продукції кожної галузі народного господарства на невиробниче споживання, нагромадження та інші види кінцевого використання. У III розділі представлений вартісний склад кінцевого продукту, тобто первинний розподіл національного доходу й амортизаційний фонд. IV розділ містить елементи перерозподілу й кінцевого використання національного доходу. Сума І і II розділів показує розподіл суспільного продукту загалом по країні і окремо по кожній галузі на фонди відшкодування, нагромадження та споживання. Сума І і III розділів – це витрати живої та уречевленої праці або процес формування вартості суспільного продукту. Плановий міжгалузевий баланс у вартісному вираженні складають у зіставних цінах кінцевого споживання. Вищим методологічним рівнем балансової роботи є розробка натурально-вартісного міжгалузевого балансу. Його модель містить рівняння балансів виробництва й розподілу продукції в натуральному і вартісному вираженні, виробничих капітальних вкладень, трудових ресурсів, утворення й розподілу первинних доходів. За цією моделлю визначаються обсяги валової продукції галузей, найважливіших видів продукції в натуральному вираженні, капіталовкладення, трудові ресурси, обсяги й структура первинних доходів.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.