Баланс грошових доходів і видатків населення

Баланс грошових доходів і видатків населення – складова частина народногосподарського балансу, яка характеризує формування і використання частини національного доходу, що надходить у розпорядження населення у формі грошових доходів. Містить систему показників, яка відображає формування грошових доходів населення у процесі розподілу й перерозподілу частини національного доходу, а також розміри й структуру їх використання. Дані балансу грошових доходів і видатків населення необхідні для вивчення співвідношення між грошовими доходами і видатками населення між товарною і нетоварною структурою роздрібного товарообороту, обсягом отриманих нетоварних послуг для аналізу й планування купівельних фондів населення. Розрізняють баланси звітні (за минулий період), очікувані (поточний період) і планові (на майбутній період).

Баланс грошових доходів і видатків населення складають за скороченою і розгорнутою формами. Скорочена форма передбачає розробку балансу по населенню загалом і характеризує грошовий оборот тільки між населенням, з одного боку, і організаціями, закладами — з іншого. Баланс за розгорнутою формою місіть дані про доходи по суспільних групах населення, грошовий оборот не тільки між населенням і державою, кооперативними громадськими організаціями, закладами, а й між окремими групами людей, пов’язані з продажем населенням продуктів інших предметів на ринку, надання платних послуг. У частині А (надходження від державних і кооперативних організацій) відображені джерела грошових доходів заробітна плата, доходи робітників і службовців підприємств та організацій (крім заробітної плати), доходи працівників кооперативів грошові доходи від колгоспів, надходження від продажу продуктів сільською господарства державі та кооперації, пенсії та грошова допомога, стипендії, надходження від фінансової системи, інші надходження, гроші, отримані за переказами й акредитивами (без відправлених і внесених сум). У частині Б (надходження від обміну товарами та послугами між окремими групами населення) відображені виручка від продажу сільськогосподарської продукції, виручка від надання послуг. У частині А (видатки здійснені через державні та кооперативні організації) показані купівля товарів, у т. ч. у державній та кооперативній торгівлі, у споживчій кооперації за цінами місцевих ринків, у колгоспів, оплата послуг та інші видатки, обов'язкові платежі й добровільні внески, заощадження по вкладах і позиках, у т. ч. приріст вкладів у банках, гроші відправлені переказами і внесені на акредитиви (мінус отримані). У частині Б (видатки на оплату товарів і послуг в порядку обміну між групами населення) показані ви датки на купівлю сільськогосподарських продуктів, видатки на оплату послуг, разом грошових видатків та заощаджень. Особливе місце у видатковій частині балансу відведено заробітній платі її частка становить 3/4 від загальної суми доходів населення. Головне місце у видатках населення посідає купівля товарів.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.