Баланс основних фондів народного господарства

Баланс основних фондів народного господарства – складова частина балансу народного господарства, яка відображає процес відтворення основних фондів, характеризує їх обсяг і склад за призначенням, формами власності та галузями народного господарства. Баланс основних фондів народного господарства органічно пов'язаний із балансами суспільного продукту і національного доходу, оскільки основні фонди входять не лише до складу суспільного продукту загалом, а й до кожної з його складових до фонду відшкодування – амортизація основних виробничих фондів, до фонду споживання – амортизація основних фондів споживчого призначення, до фонду нагромадження – приріст вартості основних фондів. Кількість і склад основних фондів – важливі фактори виробництва суспільного продукту й національного доходу, задоволення потреб населення в послугах невиробничої сфери існує певний зв'язок між балансом основних фондів народного господарства і балансом трудових ресурсів, оскільки кількість останніх у кожному періоді є обмеженням на максимально необхідний обсяг основних фондів, розподіл робочої сили по галузях повинен бути ув'язаний з розподілом і технічним рівнем засобів праці. Головна особливість схеми балансу основних фондів народного господарства у тому, що балансова таблиця будується на основі динамічного рівняння.

Динаміка основних фондів може бути відображена або через фізичний обсяг наявних засобів праці без урахування ступеня їх фізичного і морального зношування, або за вартістю з вирахуванням зношування. Тому баланс основних фондів народного господарства складають у двох формах за повною балансовою вартістю основних фондів і за первісною вартістю з вирахуванням їхнього зношування. Баланс основних фондів народного господарства за повною балансовою вартістю дає змогу визначити обсяг, структуру й динаміку основних фондів, співвідношення фондів виробничого і невиробничого призначення, а також розподіл основних фондів за формами власності, по галузях народного господарства у фізичному вираженні. Підмет балансу основних фондів народного господарства містить такі показники основні фонди – всього, сфери народного господарства виробнича (промисловість, сільське господарство, транспорт і зв'язок, що обслуговує виробничу сферу, торгівля, громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення, заготівля та інші галузі) і невиробнича сфера (житлове господарство, комунальне і побутове господарство, охорона здоров'я, наука і культура), форми власності (державний, колективний, індивідуальний сектори). Присудок балансової таблиці представлений такими показниками основні фонди за первісною вартістю на початок року, введення в дію основних фондів за рік за рахунок капіталовкладень, вибуття основних фондів за рік внаслідок фізичного зношування, основні фонди за первісною вартістю на кінець року, середньорічна вартість основних фондів і приріст основних фондів за рік. Введення в дію основних фондів розраховують за формами власності, по галузях виробничої і невиробничої сфери і загалом по народному господарству. Для державних підприємств воно обчислюється як сума обсягу незавершеного будівництва на початок року й обсягу капіталовкладень у плановому році без урахування витрат, які не збільшують вартості основних фондів, з вирахуванням незавершеного будівництва на кінець року. Вибуття основних фондів планується у відсотковому відношенні до вартості основних фондів на початок року. Середньорічні виробничі фонди по галузях народного господарства використовують для аналізу показників фондовіддачі, фондомісткості, фондоозброєності, капіталомісткості, приросту основних фондів, а також для визначення зміни співвідношення виробничих фондів. Баланс основних фондів народного господарства за залишковою вартістю, тобто за первісною вартістю з вирахуванням зношування, відображає обсяг і динаміку основних виробничих фондів у вартісній формі. Це дає змогу визначити розміри простого відшкодування основних фондів та їх нагромадження по галузях виробничої і невиробничої сфер, за формами власності. У підметі таблиці містяться такі ж показники, які і в балансі основних фондів народного господарства за повною первісною вартістю. У присудку балансу розраховують основні фонди за залишковою вартістю на початок року, введення в дію основних фондів за рахунок капіталовкладень капітальний ремонт основних фондів, який збільшує їх оцінку, річний фонд амортизації основних фондів, ліквідаційна вартість вибулих застарілих і зношених основних фондів, наявність основних фондів на кінець року, приріст основних фондів за рік. Головним недоліком балансу є те, що, характеризуючи рух вартості чи грошової оцінки основних фондів, він не дає можливості зіставити наявність фондів з потребою в них, що ускладнює аналіз збалансованості народного господарства. Необхідна розробка балансу за досконалішою формою. Наступне вдосконалення балансових розробок щодо основних фондів полягає в деталізації їх по галузях народного господарства, за видами основних фондів. Вихідні принципи оцінки основних фондів, організації їх обліку й статистики закладені ще у 20-ті. З 1962 розробляється баланс основних фондів народного господарства України. Подальший розвиток балансової роботи щодо основних фондів полягає в розробці й складанні їх міжгалузевих балансів. Міжгалузеві таблиці основних фондів в Україні були складені у 1972, 1977, 1982, 1987. На відміну від традиційного, міжгалузевий баланс основних фондів вивчає їх видову й галузеву структури в їх взаємозв'язку і взаємозалежності, відображає виробничі зв'язки щодо використання основних фондів у народному господарстві.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.