Ліквідність балансу

Ліквідність балансу – характеристика ліквідності підприємства, що визначається зіставленням засобів за активом балансу (в якому відображено розміщення засобів підприємства в елементи обігових коштів, згрупованих за термінами можливого їх перетворення на гроші) і зобов’язань за пасивом балансу, згрупованих за ступенем терміновості їх оплати.

Засоби активу балансу за ступенем ліквідності групують так:

  • група І – ліквідні засоби гроші (каса, розрахунковий та інші рахунки в банках, депозитні рахунки),
  • група II – вимоги підприємства, що легко реалізуються товари відвантажені, розрахунки з дебіторами, розрахунки з працівниками за отримані ними позики,
  • група III – елементи нормованих обігових коштів, що легко реалізуються виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, витрати майбутніх періодів.

Засоби пасиву балансу за ступенем терміновості їх оплати групують так:

  • група І – заборгованість за оплату праці та страхування, прострочена заборгованість за кредитами банків, прострочена заборгованість постачальникам, платежі до бюджету,
  • група II – короткотермінові кредити (у т.ч. не погашені вчасно), розрахунки з банком та кредиторами, дивіденди на паї та акції.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.