Коефіцієнт ліквідності

Коефіцієнт ліквідності – коефіцієнт, що характеризує платоспроможність фірми, її потенційну можливість повернути позичкові кошти. Визначається як співвідношення окремих частин активу і пасиву балансу.

 

Коефіцієнти ліквідності є коефіцієнтами, за допомогою яких оцінюється здатність фірми (компанії, підприємства) виконувати свої короткотермінові зобов'язання, її платоспроможність. З цією метою використовують:

  • коефіцієнт покриття – відношення оборотних засобів (поточних активів) до короткотермінової кредиторської заборгованості,
  • коефіцієнт ліквідності – відношення оборотних засобів мінус запаси до короткотермінової дебіторської заборгованості (або відношення суми грошових коштів, ринкових цінних паперів і дебіторської заборгованості до короткотермінової кредиторської заборгованості). Коефіцієнт ліквідності відрізняється від коефіцієнта покриття тим, що в чисельнику з оборотних коштів вилучено запаси (найменш ліквідна частина оборотних коштів),
  • показники ліквідності дебіторської заборгованості. Перший з них – середній термін погашення дебіторської заборгованості – визначають як відношення дебіторської заборгованості на кількість днів у році до середньорічної реалізації в кредит (тобто визначає середню кількість днів на рік, протягом яких рахунки дебіторів були неоплачені). Другий показник – коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості – визначають як відношення обсягу реалізації у кредит за рік до дебіторської заборгованості. Ці коефіцієнти є оберненими,
  • показник середнього терміну погашення кредиторської заборгованості фірми визначають як відношення короткотермінової кредиторської заборгованості, помноженої на кількість днів у році, до витрат на закупівлі (або до собівартості проданих за рік товарів),
  • коефіцієнт оборотності запасів – обчислюють як відношення вартості реалізованої продукції до середньої вартості запасів.

Фінансове становище фірми, компанії всебічно можна охарактеризувати лише за комплексного використання цих коефіцієнтів (індексів).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.