Коефіцієнт прибутковості

Коефіцієнт прибутковості – показник, який використовують для оцінки фактичної вартості акції. Коефіцієнт прибутковості обчислюють на основі двох змінних:

  • очікуваного в майбутньому темпу зростання доходу на акцію,
  • ступеня ризику щодо отримання доходу на акцію.

Коефіцієнт прибутковості дорівнює коефіцієнту виплати дивідендів, поділеному на коефіцієнт дисконтування. Коефіцієнт прибутковості прямо пропорційний темпу зростання доходів і коефіцієнту виплати (чим вищий коефіцієнт виплати або темп зростання, тим більший коефіцієнт прибутковості) і обернено пропорційний ставкам дисконту (чим більший ступінь ризику акції або чим вища норма прибутку, тим нижчий коефіцієнт прибутковості).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.