Коефіцієнт використання обладнання

Коефіцієнт використання обладнання – синтетичний показник, що вимірюється системою коефіцієнтів. Коефіцієнт використання обладнання за кількістю розраховують зіставленням кількості одиниць різних категорій обладнання. Діленням кількості одиниць встановленого обладнання (Пв) на число одиниць наявного (Пн) визначають частку обладнання, зданого в експлуатацію. Зіставлення кількості фактично працюючих одиниць обладнання (Пп) з кількістю встановлених дає можливість визначити ступінь використання зданого в експлуатацію парку верстатів, машин тощо, а також частку встановленого, але непрацюючого обладнання. Зіставлення кількості фактично працюючих одиниць з кількістю наявних дає найзагальніше уявлення про використання наявного парку обладнання з урахуванням усіх причин його неповного використання. Взаємозв'язок показників використання парку обладнання можна подати як: Пп/Пн=(Пп/Пв)*(Пв/Пн).

 

Показники використання обладнання за кількістю (на відміну від його використання за часом і потужністю) охоплюють все наявне у підприємства обладнання. Один із показників використання обладнання безперервної дії – коефіцієнт змінності роботи обладнання (проміжний між показниками використання його за часом і за кількістю). Цей коефіцієнт обчислюють, коли підприємство (цех) працює у кілька змін. Він показує, у скільки змін у середньому щодня працює кожна одиниця обладнання, його можна обчислити і щодо працюючого, і щодо всього встановленого обладнання. Для обчислення коефіцієнта змінності обладнання, що працювало один день, кількість верстатів, що працювали, ділять на кількість змін їх роботи, а відтак знаходять середнє арифметичне, зважене за кількістю верстатів. Чисельник дробу – сума добутків кількості верстатів і кількості змін їх роботи, тобто кількості відпрацьованих верстато-змін, а знаменник – кількість верстатів, що працювали протягом дня, тобто кількість відпрацьованих верстато-днів. Коефіцієнт використання обладнання, що працювало, не пов'язаний з використанням парку встановленого обладнання, кількість якого визначає виробничу потужність підприємства.

Коефіцієнт змінності обчислюють за встановленим обладнанням або коригують коефіцієнт використання обладнання, що працювало, на показник використання парку встановленого обладнання за кількістю.

Для обчислення коефіцієнта використання обладнання за звітний період (місяць, квартал) кількість відпрацьованих верстато-змін ділять на кількість максимально можливих верстато-днів, яка є добутком середньої кількості верстатів і днів роботи підприємства (цеху) у звітному періоді.

Коефіцієнт використання обладнання порівнюють зі встановленим змінним режимом. На підставі такого порівняння визначають коефіцієнт використання змінного режиму відношення коефіцієнта змінності до кількості змін роботи підприємства згідно із встановленим режимом.

Коефіцієнт використання змінного режиму визначає рівень використання можливостей підприємства щодо екстенсивного завантаження обладнання, яке працювало у звітний період. Коефіцієнт змінності визначають лише за кількістю використаного, а не всього встановленого обладнання. Для якнайповнішої характеристики рівня використання всього обладнання, яке можна використати на підприємстві, визначають коефіцієнт неперервності роботи обладнання відношення кількості одиниць обладнання, експлуатованого у найбільшій зміні, до кількості одиниць всього встановленого на підприємстві обладнання. Цей коефіцієнт покачує, яка частина обладнання була задіяна у процесі виробництва і не переривала його інтегральний коефіцієнт використання обладнання визначають як добуток коефіцієнтів використання змінного режиму та неперервності роботи обладнання. Він характеризує завантаження обладнання за загальним обсягом виконаної роботи.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.