Бухгалтерський баланс

Бухгалтерський баланс – спосіб економічного групування і відображення в грошовій оцінці стану господарських засобів і джерел їх утворення на певну дату. У бухгалтерському балансі господарські засоби групуються за їх складом і розміщенням та за джерелами утворення і цільовим призначенням. Це дає змогу визначити, якими засобами володіє підприємство (матеріалами грошовими засобами, готовою продукцією та ін.), а також з яких джерел ці господарські засоби отримані (пайових внесків акціонерів, бюджетного фінансування, кредитів банку тощо). Таке групування господарських засобів показує, від кого, скільки і на які цілі отримано кошти, а також у що ці кошти вкладені, в якій формі вони подані й де використовуються. За допомогою згрупованих таким чином даних про господарські засоби адміністрація здійснює контроль за їх наявністю та використанням. Баланс, у якому відображені господарські засоби, складається з двох частин.

Перша – актив, друга – пасив. В активі відображають склад, розміщення і використання засобів, у пасиві – джерела утворення коштів та їх цільове призначення. Бухгалтерський баланс може мати вертикальну і горизонтальну форми. Нині в Україні існує єдина горизонтальна форма бухгалтерського балансу (актив – ліва частина, пасив – права), за структурою максимально наближена до міжнародних стандартів. За даними бухгалтерського балансу оцінюють фінансовий стан підприємства, його стійкість, платоспроможність, інвестиційну привабливість.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.