Земельний баланс

Земельний баланс – система земельно-звітних документів, яка охоплює земельний фонд в межах усіх її адміністративно-територіальних одиниць. Земельний баланс складають сільські, селищні та міські ради розглядають, затверджують на своїх сесіях і подають у встановлені терміни для зведення в земельного балансу району області, країни. Земельний баланс складають щороку станом на 1 січня наступного за звітним року. Він містить характеристику земельного фонду за категоріями, землекористувачами та власниками, якісним станом та оцінюванням земель. Земельний баланс відображає зміни у використанні земель за звітний період. Особлива увага приділяється достовірності поданих відомостей. При цьому документально оформляють і обґрунтовують зміни у загальних розмірах землеволодінь та землекористувань, а також у складі угідь та їх якісному стані. В разі змін площ сільськогосподарських угідь або їх якості у земельному балансі відображають фактичні площі й стан угідь.

 

При складанні земельного балансу використовують інформацію підприємств, організацій, установ, громадян про стан землеволодінь та землекористувань з урахуванням змін у складі земель даних зйомок та оновлення картографічних матеріалів, даних земельно-кадастрових документів та книг, земельного балансу попереднього року, матеріалів ґрунтового, агрохімічного, меліоративного геоботанічного обстежень, бонітування ґрунтів та економічного оцінювання земель, даних державного контролю за використанням земель, рішень відповідних органів про вилучення (викуп) земельних ділянок, передання їх у власність і надання у користування, даних інвентаризації земель, актів державних комісій про прийняття в експлуатацію нових меліорованих земель, матеріалів графічного обліку поточних змін тощо.

У земельному балансі виділяють землі які використовуються землекористувачами та власниками землі за межами адміністративно-територіальних одиниць, а також землекористувачами та власника ми землі на території інших адміністративно-територіальних одиниць. Основні документи земельного балансу: звіт про наявність земель та розподіл їх між землекористувачами, власниками землі та угіддями – форма 6-зем. Аналогічні звіти складають для зрошуваних (форма 6а-зем) та осушених земель (форма 6б-зем). До звітів форм 6-зем, 6а-зем, 6б-зем подають додатки, серед яких довідка про зміну площ сільськогосподарських угідь усіх категорій земель (із землями у власності та користуванні громадян включно) звіт про землі, відведені підприємствам, організаціям та установам для несільськогосподарських потреб у постійне й тимчасове користування, звіт про повернення підприємствам, організаціям та установам земель, наданих для несільськогосподарських потреб, пояснювальна записка, рішення відповідної ради народних депутатів про затвердження звіту з пропозиціями щодо усунення недоліків у використанні земель тощо. Основні документи земельного балансу мають єдину форму для всіх адміністративно-територіальних одиниць, затверджену наказом Міністерства статистики України. При складанні цих документів (форм 6-зем, 6а-зем, 6б-зем) інформація надається загалом для земель відповідної ради народних депутатів і в межах населених пунктів, а землекористувачів та власників землі в цих формах об’єднують у групи:

 1. сільськогосподарські підприємства,
 2. громадяни, яким надані землі у власність та користування,
 3. житлово-експлуатаційні організації,
 4. заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізкультури і спорту, торгівлі побуту, громадські організації та ін.,
 5. підприємства, організації, установи промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення,
 6. організації, установи природоохоронною, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення,
 7. лісогосподарські підприємства,
 8. водогосподарські підприємства,
 9. підприємства, що повністю належать іноземним інвесторам,
 10. спільні підприємства, міжнародні об’єднання та організації з участю українських га іноземних юридичних і фізичних осіб,
 11. землі державної власності, надані у власність або користування (запасу загального користування, резервного фонду населеного пункту).

Якісна характеристика земель у земельному балансі подається один раз у п'ять років, а оцінювання – за результатами останніх робіт, які повинні проводитися також один раз у п'ять років. Земельний баланс України оформляє Державний комітет із земельних ресурсів у вигляді щорічного статистичного збірника – «Державного земельного кадастру України».

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.