Влада

Влада – процес підкорення всіх підвладних суб'єктів соціальної системи (в т.ч. економічної, правової, політичної, ідеологічної тощо) директивній волі владних осіб, груп, установ та організацій. Засобами реалізації цієї волі є економічний та позаекономічний примуси. Економічний примус базується на економічних інтересах і виявляється у наданні підвладним суб'єктам матеріальних і нематеріальних благ. Позаекономічний примус передбачає фізичний (пряме силове нав'язування підлеглим певного виду поведінки, їх переконання, заохочення) та психічний (загроза підлеглим суб'єктам негативними для них наслідками в разі недотримання певної поведінки)види примусу.

Влада визначається економічним ладом країни і насамперед відносинами економічної власності, соціальною системою та структурою, характером юридичної власності (передусім відносинами володіння, розпорядження і користування), природою національних відносин, історичними традиціями та ментальністю народу. Домінуючу роль у класовому суспільстві відіграють державна влада, виконувані державою функції. Основними формами вияву влади є панування, управління (в т.ч. регулювання), керівництво і контроль. За сферами впливу розрізняють економічну, політичну, правову, ідеологічну та інші види влади.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.