Державна реєстрація суб’єктів господарської діяльності

Державна реєстрація суб’єктів господарської діяльності – порядок підготовки комплекту установчих документів та видачі економічному суб'єкту свідоцтва на право займатися підприємництвом. Здійснюється у виконавчому комітеті міської, районної в місті ради народних депутатів або в районній раді за місцезнаходженням керівного органу (правління, дирекції та ін.) чи місце проживанням суб'єктів бізнесу.

 

Для державній реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності юридичній особі необхідно подати такі установчі документи:

  • рішення власника майна або уповноваженого ним органу про створення суб'єкта підприємницької діяльності. Таким рішенням за наявності двох і більше власників (або уповноважених ними органів) є засновницький договір,
  • статут (якщо це передбачено законодавством щодо створюваної організаційно-правової форми господарювання),
  • реєстраційну картку у 3-х примірниках (крім ідентифікаційного коду), підписану заявником. Вона є водночас заявою про державну реєстрацію,
  • документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору,
  • нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (подається у випадку, коли власником (од ним із власників) підприємницької діяльності є юридична особа).

Орган державної реєстрації не має права вимагати інших документів або документів, оформлених за іншими вимогами. Якщо реєструється приватне підприємство, рішення власника не подається. Якщо власниками суб'єкта підприємницької діяльності є фізичні особи, їх підписи на установчих документах повинні бути нотаріально засвідчені. Для реєстрації подають лише оригінали установчих документів, які не повинні містити положень, що суперечать чинному законодавству. Відповідальність за це несе заявник. Громадянин, який має намір займатися підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи (заявник), подає до органу державної реєстрації реєстраційну картку і документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору, а також документ, який посвідчує його особу. За наявності всіх документів орган державної реєстрації впродовж п'яти робочих днів з часу їх надходження повинен провести державну реєстрацію і видати заявникові свідоцтво, яке дає право на відкриття розрахункового, валютного та інших рахунків в установах банків, а також на виготовлення печаток і штампів (із зазначенням номера свідоцтва про державну реєстрацію). Такий номер повинен відповідати ідентифікаційному коду, за яким суб'єкт підприємницької діяльності внесений до Державного реєстру звітних статистичних одиниць ідентифікаційний код індивідуального підприємства – 100, приватного – 120, акціонерного товариства – 230, товариства з обмеженою відповідальністю – 240. Після державної реєстрації відповідний орган у десятиденний термін подає по одному примірнику реєстраційної картки до державної податкової інспекції та до органу державної статистики. Якщо суб'єкт підприємницької діяльності забажає створити окремі філіали (відділення) або представництва, то вони не потребують державної реєстрації. Водночас про це слід повідомити органи державної реєстрації та внести відповідну інформацію до реєстраційної картки.

Скасування державної реєстрації відбувається за особистою заявою суб'єкта підприємницької діяльності, а також на підставі рішення суду, арбітражного суду. Причиною такого рішення є визнання недійсними установчих документів або їх неузгодженість (суперечність) із чинним законодавством, неповідомлення суб'єктом підприємницької діяльності про зміну свого місцезнаходження (місця проживання). Якщо така зміна відбулася, суб'єкт підприємницької діяльності у 7-денний термін повинен у письмовій формі повідомити орган державної реєстрації, внести відповідні зміни до реєстраційної картки, а також подати свідоцтво про державну реєстрацію для внесення аналогічних змін.

Для відкриття поточного рахунку підприємство повинно подати до банку такі документи: 1) заяву про відкриття рахунку встановленого зразка, 2) копію свідоцтва про державну реєстрацію 3) копію зареєстрованого статуту, засвідчену нотаріально або реєструючим органом, 4) копію документа про взяття підприємства на податковий облік, 5) картку із зразками підписів осіб, яким дано право розпоряджатися рахунком, 6) копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України. Банк зобов'язаний відкрити банківський рахунок і в триденний термін повідомити про це податкову інспекцію. Відмітка банку про відкриття рахунку ставиться на титульній сторінці кредитного договору.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.