Залучені кошти

Залучені кошти – здебільшого оборотні кредитні ресурси, отримані підприємствами й організаціями у тимчасове користування з метою участі в господарському обороті як джерела формування оборотних коштів. Найбільшим джерелом поповнення залучених коштів суб'єктів економічної діяльності в Україні є Національний банк, комерційні банки та грошово-кредитні установи. До залучених коштів належать також тимчасово залишені на рахунках підприємств і організацій несплачені й незатребувані суми грошей, перехідна заборгованість перед працівниками із заробітної плати несвоєчасні внески до бюджету та кошти від інших фінансових операцій залучених коштів, що використовуються на різних стадіях кругообороту фондів, зумовлюють різне співвідношення між наявними грошовими ресурсами і потребами в них.

Зношування основних фондів підприємств і організацій, яке переноситься поступово (в розмірі амортизаційних відрахувань) на вартість виробленої продукції нагромаджується у фонді амортизації до виникнення потреби у капітальних вкладеннях. Протягом тривалого часу вільними є кошти, що використовуються на оплату праці. Зволікання з оплатою за користування енергоносіями, сплата штрафів та інші витрати за певний період вносять відповідні корективи у використання коштів. Вони спрямовуються на поточний ремонт основних фондів, незавершене виробництво, освоєння нової продукції, напівфабрикати, сировину, основні та допоміжні матеріали реконструкцію підприємств нові технології вирішення інших завдань. Підприємства, організації, бізнесмени, яким належать відповідні суми залучених коштів, є кредиторами, заборгованість їм – кредиторська заборгованість.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.