Кругооборот коштів підприємств

Кругооборот коштів підприємств – це рух коштів у сфері виробництва й обігу з метою продукування нових товарів чи послуг і отримання прибутку. Кошти підприємств – оборотні кошти (оборотний капітал), що складаються з двох частин: оборотних виробничих фондів і фондів обігу. Перші – сировина й матеріали, напівфабрикати, паливо і пальне, тара й тарні матеріали, запасні частини для поточного ремонту, малоцінний, швидкозношуваний інвентар та інструменти, другі – незавершене виробництво, напівфабрикати власного виготовлення, готова продукція, грошові ресурси. Таким чином, кошти підприємств функціонують у формі матеріальних засобів і грошових ресурсів.

За регульованої ринкової економіки кругооборот коштів підприємств здійснюється в межах самого підприємства як господарюючого суб’єкта, що є повним власником умов і результатів виробництва. Це означає, що кругооборот коштів підприємств проходить усі три стадії: готівка – товари, ... виторг... – готівка+, належить підприємству і таким чином формула кругообороту коштів не розривається, а становить єдність усіх стадій. Лише за таких умов підприємство перебуває на повному комерційному чи господарському розрахунку, коли його прибутковість чи збитковість за інших однакових умов залежать від трудових зусиль колективу.

Реформування економіки, маючи на меті посилення економічних стимулів, зацікавленість виробників у високопродуктивній праці, зводиться до надання господарюючому суб’єкту-підприємству економічної свободи, права вільно розпоряджатися результатами своєї праці в межах закону, що захищає інтереси всього народу, а не окремих його груп, верств чи прошарків. Це означатиме, що підприємства перейдуть на повний комерційний чи господарський розрахунок, свої виробничі витрати відшкодовуватимуть за рахунок отриманого від реалізації своєї продукції прибутку. Матеріальна винагорода, рівень добробуту працівників залежатиме від ефективності їх трудових зусиль.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.