Засновницький документ

Засновницький документ – зміст і структура статуту й засновницького договору, необхідних для створення підприємства. Підприємство в усіх його формах є юридичною особою (самостійним носієм прав і зобов'язань з відповідними ознаками юридичної особи – здійснення від свого імені господарських операцій, наявність майна, відокремленого від майна інших учасників, та ін.).

Основні документи, які підтверджують статус юридичної особи – статут і засновницький договір. Для створення малих приватних підприємств, що використовують індивідуальну форму організації бізнесу (індивідуальне підприємство, засноване на особистій власності фізичної особи та його власній праці) потрібен лише статут підприємства, для відкритого товариства, командитного товариства, розширеного командитного товариства, негласного товариства – засновницький договір, для всіх інших видів підприємств – статут і засновницький договір.

 

У статуті зазначають власника і назву підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, органи управління, порядок формування, компетенцію і повноваження трудового колективу та його виборних органів, орган, що має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, профспілковий комітет та ін.), порядок утворення майна підприємства, умови реорганізації та припинення діяльності підприємства.

У найменуванні підприємства зазначають його вид (завод, фабрика та ін.), форму підприємства (індивідуальне, колективне, державне тощо) та ін.

До особливостей діяльності підприємства (які теж можуть зазначатися у статуті) відносять положення про трудові відносини, що виникають на основі членства, повноваження, порядок створення та раду підприємства, товарний знак тощо. Основні розділи статуту загальні положення, предмет (вид), головні цілі та напрями діяльності, зовнішньоекономічна діяльність, права підприємства (фірми), майно підприємства виробничо-господарська діяльність, управління підприємством та його трудовим колективом, організація та оплата праці, розподіл прибутків і компенсація збитків, облік, звітність і контроль, припинення діяльності підприємства.

Майно підприємства – його основні та оборотні фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства. Основними джерелами формування майна підприємства є:

  1. грошові та матеріальні внески засновників;
  2. доходи, отримані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
  3. доходи від цінних паперів;
  4. кредити банків та інших кредиторів;
  5. капітальні вкладення і дотації з бюджету;
  6. доходи від роздержавлення та приватизації власності;
  7. придбання майна іншого підприємства.

У разі організації підприємства у сфері банківської діяльності або різних товарів тощо статут доповнюється окремими додатковими положеннями, зафіксованими у відповідних законах.

Статут підприємства затверджує власник (або власники) майна – засновник (або засновники) підприємства. Основні розділи засновницького договору: предмет і мета діяльності підприємства, його юридичний статус, статутний фонд і його частка в загальному обсязі витрат, вклади учасників у речовій та вартісній формах, а також у статутному фонді, умови й порядок кредитування, передбачувані обсяги виробництва, в т.ч. для експорту, порядок нагромадження і розподілу прибутку податки на прибуток, права й обов'язки засновників, структура управління, порядок оплати праці працівників, система постачання і збуту продукції, форми контролю за діяльністю та якістю продукції, комерційна таємниця, відповідальність за порушення договору, порядок ліквідації підприємства.

Засновницький договір – один із найважливіших видів договору, передбачає добровільне об'єднання двох або декількох осіб, їх майна, в якому кожен з учасників бере на себе певні зобов'язання щодо інших учасників з метою привласнення прибутку, тому в ньому акцентують на загальних обсягах статутного фонду, частці кожного із засновників і на формі (натуральній або речовій), в якій вона вноситься а також на способах оплати за надані один одному товари, послуги або виконані роботи. Важливими в установчому договорі є також положення про форми відповідальності учасників за невиконання узятих зобов'язань, про порядок вирішення суперечок, умови розірвання або подовження договору та ін. Підписанню засновницького договору, як правило, передує ретельне комплексне техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємства, передусім розрахунку статутного фонду, очікуваних прибутків, балансу доходів і витрат на функціонування підприємства та ін. У засновницьких документах про створення акціонерного товариства повинні бути дані про види акцій, які воно випускатиме, їх номінальну вартість та кількість співвідношення різних видів акцій.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.