Капітальні блага

Капітальні блага – термін для позначення матеріально-речових елементів продуктивного капіталу, до якого належать верстати, машини устаткування, будівлі споруди, сировина, напівфабрикати, інструменти, допоміжні матеріали та інші елементи засобів виробництва. Ці товари використовуються для виробництва інших товарів тобто продуктивно. На противагу їм, товари особистого споживання використовуються непродуктивне тому їх називають споживчими благами. Капітальні блага поділяють на товари тривалого (верстати машини, будівлі тощо) і нетривалого (сировина, електроенергія, напівфабрикати) використання. Такий поділ у марксистській економічній літературі дістав назву «основного та оборотного капіталу». Критерієм поділу на капітальні блага тривалого і нетривалого користування є довговічність речей, їх фізична нерухомість або рухомість. Критерій поділу на основний і оборотний капітал – спосіб перенесення вартості цих речових елементів капіталу на новостворений продукт. До основного капіталу належать засоби виробництва які переносять свою вартість повністю й одразу.

 

Вживання терміна «капітальні блага» некоректне тому, що матеріально-речові елементи продуктивного капіталу мають назву, яка відображає їх соціально-економічну природу – тобто блага, пов'язані з капіталом. Тому засоби виробництва неправомірно ототожнюють з капіталом, а їх речовий зміст – із суспільною формою. Щодо категорій «основний та оборотний капітал», то теоретичне вираження процесів перенесення засобів виробництва на новостворений продукт навіть за капіталістичного способу виробництва недоцільно пов’язувати лише з назвою «капітал», оскільки у такому разі йдеться передусім про характеристику матеріально-речової структури засобів виробництва, а відтак суспільної форми. В цьому аспекті логічніше говорити про основні та оборотні фонди.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.