Корупція

Корупція – негативне соціальне явище, яке передусім означає зловживання державною владою для власної вигоди і заподіює шкоду правовим і моральним засадам функціонування суспільства. Детальнішим є визначення корупції у міжамериканській конвенції проти корупції, прийнятій 29.03.1996 Організацією американських держав: «Корупція – це спроба отримання прямо або опосередковано урядовим чиновником чи особою, яка виконує публічні функції, будь-яких предметів грошової вартості, а також іншої користі, такої, як подарунок, послуга, обіцянка, перевага для себе або іншої особи чи організації в обмін на будь-який акт або бездіяльність під час виконання ним публічних функцій; це пропозиція або надання прямо чи опосередковано такої користі; це будь-які акти чи бездіяльність під час виконання своїх обов’язків урядовим чиновником або особою, яка виконує публічні функції, з метою незаконного отримання прибутку для себе або третьої сторони; це шахрайське використання або приховування майна, отриманого внаслідок вчинення одного з цих актів».

У кримінології корупція розглядають як сукупність аморальних дій, дисциплінарних проступків, цивільно-правових, адміністративних правопорушень, злочинів, що є виявом морально-правової деградації особи та використання з протиправною, корисливою метою державних службовців, народних депутатів, їх помічників, суддів, посадових осіб внаслідок стимулювання їх до вчинення протиправних діянь, а також самі ці діяння, вчинені корумпованими особами. Жодна держава світу не є вільною від корупції, однак рівень корупції різний.

Серед корупційних діянь виділяють отримання з допомогою підкупу чиновників: вигідних умов підприємницької, акціонерної, фінансової, комерційної чи іншої економічної діяльності; умов для зловживань та інших правопорушень економічного характеру; незаконних прибутків; неправомірного правового чи іншого захисту, приховування зловживань органами юстиції та ін. Корупція існує і в таких формах: хабарництво, зловживання владою або посадовим становищем; перевищення влади або посадових повноважень; розкрадання державного або колективного майна; нецільове використання бюджетних коштів.

У Декларації ООН про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних комерційних операціях від 20.ХІ.1996 зазначено, що хабарництво може проявитися, зокрема, через:

  • пропозицію, обіцянку або передачу будь-яких виплат, подарунків або інших благ, прямо чи опосередковано, будь-якою приватною або державною корпорацією, окремою особою якої-небудь держави будь-якій державній посадовій особі або обраному представникові іншої країни як неправомірної винагороди за виконання або утримання від виконання цією посадовою особою або представником своїх обов’язків у зв’язку з міжнародною комерційною операцією;
  • вимогу, прийняття або отримання прямо чи опосередковано будь-якою посадовою особою або обраним представником будь-якої держави виплат, подарунків або інших благ у будь-якої приватної або державної корпорації, в т.ч. транснаціональної корпорації, або окремої особи з іншої країни як неправомірної винагороди за виконання або утримання від виконання цією посадовою особою або представником своїх обов’язків у зв’язку з міжнародною комерційною операцією.

Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 5.05.1995 (ст.1) чітко визначає такі види корупційних діянь:

  • незаконне отримання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у зв’язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, у т.ч. прийняття чи отримання предметів (послуг) через їх придбання за ціною (тарифом), істотно нижчою від фактичної (дійсної) вартості;
  • отримання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, непередбачених чинним законодавством.

Подарунок (винагорода), отриманий зазначеними засобами за обставин, передбачених пунктом «а», у т.ч. такий, що надійшов без їх відома, а також вартість незаконно отриманих послуг підлягають стягненню (відшкодуванню) в дохід держави. За корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, на підставі цього Закону несуть відповідальність такі особи, уповноважені на виконання функцій держави:

  • державні службовці;
  • народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільські, селищні, міські голови та голови районних, обласних рад.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.