Кваліметрія

Кваліметрія (лат. qualis – який за якістю і гр. merpew – вимірюю) – наукова галузь, яка об'єднує методи кількісної оцінки якості продукції. Основні завдання кваліметрії обґрунтування номенклатури показників якості, розробка методів визначення показників якості продукції та їх оптимізації, принципів побудови узагальнених показників якості та умов їх використання у завданнях стандартизації й управління якістю продукції. Кваліметрія використовує математичні методи лінійне, нелінійне і динамічне програмування, теорію прийняття оптимальних рішень, теорію масового обслуговування. В сучасних умовах розвиток кваліметрії – важлива складова співробітництва всіх розвинутих країн світу. Значно зростає у цій сфері роль міжнародної організації стандартів, яка розробила систему стандартів ISO-9000, що широко використовується в розвинутих країнах.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.