Конвеєризація

Конвеєризація – запровадження у виробничий процес транспортуючих машин безперервної або пульсуючої дії, завдяки яким забезпечуються механізація та автоматизація виробництва загалом та робочих місць, дільниць зокрема. Транспортуючі машини поділяють на різні типи (кран-балки, автокари, стрічки, ланцюги, канати тощо), серед яких найпоширенішим є конвеєр. За конструктивними ознаками розрізняють конвеєри стрічкові, пластинчасті, колискові, підвісні, візкові тощо, але, з погляду. Конвеєризація виробництва, вони економічно однотипні – замінюють ручну працю робітника, знижують витрати праці, прискорюють виробничі процеси, автоматизують та механізують виробництво.

За будь-якої економічної системи впровадження сучасних ефективних технологій, високотехнологічних виробничих процесів неможливе без застосування відповідних типів транспортуючих машин, тобто конвеєризація виробництва. Забезпечити сучасний рівень механізації та автоматизації виробництва всіх типів підприємств (будь-якої форми власності, галузевого підпорядкування тощо) можна лише на основі конвеєризації. Розвинуті країни світу використовують конвеєризацію як засіб впровадження принципово нових технологій і становлення нової моделі управління працею найманих робітників. Це зумовлює зміну змісту праці і потребу заміни традиційних принципів її організації новими сучасними формами. Зокрема, широко відома традиційна модель управління працею найманих робітників «трьох божественних дарів» на підприємствах Японії – «довічний найм», «заробітна плата за старшинством» і «пофірмені профспілки» – наприкінці XX ст. поступається моделям управління працею, що базуються на новітніх технологіях і конвеєризації, які задають виробничий ритм, швидкість виконання робітниками окремих виробничих операцій тощо. Передові технології кінця 90-х дають змогу позбутися негативних наслідків конвеєризації виробництва, яка призводить до значної втомлюваності робітників через одноманітність операцій на конвеєрі. Промислова система Японії 80-90-х доповнила традиційну конвеєризацію виробництва роботами та роботизованим устаткуванням. Використання одного складального конвеєра завдяки роботизації дало змогу зробити значно гнучкішим виробничий процес та забезпечити високу ефективність навіть в умовах дрібносерійності виробництва (яке, наприклад, у США визначають 60%). Поєднання конвеєризації та роботизації значно скорочує простої устаткування, оскільки роботи можна запрограмувати так, щоб вони сприймали зміну програми виробничого процесу. Поєднання конвеєризації і роботизації виробництва замінює дорогу висококваліфіковану працю найманих працівників працею роботів, що відкриває доступ малим підприємствам до сучасних промислових систем країн світу. Ці підприємства завдяки роботизації заповнюють ніші дрібносерійного виробництва в економіці Японії, США.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.