С

Сільськогосподарська кооперація

Сільськогосподарська кооперація – вид підприємницької діяльності, що базується на об’єднанні ресурсів (фізичних, розумових і матеріальних) для досягнення спільної мети. Основним фактором сільськогосподарської кооперації є знаряддя праці. Поява тракторів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин, наявність відповідної інфраструктури, переробної промисловості тощо потребували об’єднання сільськогосподарських виробників у великі колективні господарства, що сприяло ефективному використанню техніки, сівозмін, удосконаленню агротехніки, обробітку ґрунту, догляду за рослинами і тваринами, боротьбі з хворобами і шкідниками, збиранню врожаю, переробці й зберіганню сільськогосподарської продукції та ін.

Сітковий графік

Сітковий графік – графічна модель, що відображає технологічну послідовність та взаємозалежність робіт, виконання яких необхідне для досягнення поставленої мети. Елементами сіткового графіку є роботи і події, відображені стрілками і колами. Згідно з критерієм кількості цілей, розрізняють одноцільові та багатоцільові графіки, щодо обліку ресурсів розмежовують тимчасові, вартісні та ресурсні графіки, за ступенем охоплення об'єктів – об'єктні та комплексні, за характером тимчасових параметрів – детерміновані та вірогідні.

Світові гроші

Світові гроші – платіжні засоби, що використовуються в міжнародних розрахунках. Цю роль нині виконують кредитно-паперові гроші розвинутих країн світу.

Середня вартість основних фондів

Середня вартість основних фондів – показник, який відображає вартість основних фондів на кожну звітну дату (кінець місяця або кварталу) за формулою середньої хронологічної.

Символічні гроші

Символічні гроші – готівкові й декретивні гроші у формі розмінної монети, номінальна вартість яких (зазначена на них і засвідчена державою) значно вища, ніж реальна вартість металу, з якого вони виготовлені іншими словами, розмінна монета (золота, срібна, мідна тощо) є символом вартості, яку вона представляє.

Синій корінець

Синій корінець – акції фінансове стабільних компаній, дивіденди на яку стабільно зростають.

Складна застава

Складна застава – іпотечна застава, яка складається з кількох об'єктів нерухомості, що належать одному боржнику.

Складський варрант

Складський варрант – це документ, який засвідчує отримання складом певної кількості товару.

Солідарні гарантії

Солідарні гарантії – відповідальність за борговим зобов'язанням групи осіб незалежно одна від одної.

Соціальні виплати

Соціальні виплати – компенсації та соціальні пільги, які надають працівникам виплати на лікування, відпочинок, проїзд, працевлаштування (без соціальної допомоги у разі безробіття), страхові внески на добровільне медичне страхування, а також за договорами особистого, майнового та іншого страхування на користь працівника, компенсація плати за утримання дітей в дошкільних установах, вихідна допомога та сума на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, скорочення працівників та ін.