Порядок відкриття і закриття рахунків в установах банків

Порядок відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті регулюється чинним законодавством і нормативними документами НБУ, які є обов'язковими для виконання усіма господарськими суб'єктами та установами банків.

Для відкриття рахунків підприємства і організації подають до установ банків такі документи:

 • заяву встановленого зразка на відкриття рахунка. Заява підписується керівником та головним бухгалтером підприємства;
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, засвідчену нотаріально;
 • документ про створення підприємства, організації (наказ, рішення, постанова тощо) у формі копії, засвідчений нотаріально чи органом, який видав наказ (рішення);
 • копію статуту (положення), засвідчену нотаріально. Установа банку, в якій відкривається рахунок, робить відмітку про його відкриття на тому примірнику статуту (положення), на якому стоїть відмітка державних податкових органів, після чого цей примірник повертається власникові рахунка;
 • картку із зразками підписів посадових осіб, що мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні та інші розрахункові документи. У картці має бути також зразок відбитка печатки підприємства.

Право першого підпису, що наводиться у картці із зразками підписів та відбитком печатки, належить керівникові підприємства, якому відкривається рахунок, а також службовим особам, уповноваженим керівником. Право другого підпису належить головному бухгалтеру та уповноваженим особам. Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, що мають право другого підпису. Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.

У разі заміни чи доповнення хоча б одного з підписів у банк повинна бути подана нова картка із зразками підписів на всіх осіб, що мають право першого та другого підпису. Картка із зразками підписів та відбитком печатки подається в установу банку в двох примірниках. У картці вказується номер рахунка, а також ідентифікаційний код (номер) власника рахунка, що проставляється на підставі відповідних довідок статистичних чи податкових органів.

Адреса, вказана у картці із зразками підписів та відбитком печатки, має відповідати адресі, вказаній у статуті. Саме ця адреса є юридичною адресою власника рахунка. Про зміну юридичної адреси власник рахунка, крім органу державної реєстрації та податкової адміністрації, зобов'язаний у тижневий строк повідомити в письмовій формі установу банку, в якій знаходиться його рахунок.

При відкритті субрахунків для філій та інших відособлених підрозділів підприємств подаються такі ж документи цих підрозділів, як і для відкриття рахунка підприємства чи організації (крім копії свідоцтва про державну реєстрацію відособленого підрозділу). Крім того, подається заява юридичної особи, яка створила відособлений підрозділ, про відкриття субрахунка з визначенням обсягу та характеру операцій, що проводитимуться на цих рахунках.

Підприємцям, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, розрахунковий та інші рахунки відкриваються на їхнє ім'я. Для відкриття цього рахунка в установу банку подаються:

 • заява про відкриття рахунка, підписана підприємцем;
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємця;
 • картка із зразком підпису, засвідчена нотаріально.

За довіреністю підприємця, що засвідчена нотаріально, рахунком підприємця можуть розпоряджатися інші особи. Розрахункові рахунки громадянам у національній валюті відкриваються на підставі заяви громадянина; документа, що засвідчує особу (паспорт або документ, що замінює його); договору на відкриття та обслуговування рахунка між установою банку та громадянином; картки із зразком підпису, який подається в присутності працівника банку, що відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником і головним бухгалтером банку.

Розрахунковий рахунок громадянина закривається на підставі його заяви, у разі смерті та в інших випадках, передбачених чинним законодавством. Для відкриття розрахункового рахунка в іноземній валюті юридична особа надає уповноваженому банку ті ж документи, що і для відкриття розрахункового рахунка в національній валюті. У разі, якщо розрахунковий рахунок в іноземній валюті відкривається в тому ж банку, де відкрито рахунок у національній валюті, подання відповідних документів не обов'язкове.

Фізичні особи можуть відкривати анонімні рахунки в іноземній валюті. У разі переоформлення рахунка у зв'язку з реорганізацією підприємства (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення) подаються такі ж документи, як і при відкритті банківського рахунка. У разі зміни найменування в установу банку подається заява власника рахунка, нова копія свідоцтва про державну реєстрацію та зміни до установчих документів, оформлені належним чином. Нова копія свідоцтва про реєстрацію має бути подана установі банку протягом трьох днів з дня видачі свідоцтва.

Розрахункові та поточні рахунки закриваються в установах банку на підставі заяви власника рахунка; рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації підприємства; рішення суду про ліквідацію підприємства чи визнання його банкрутом. Закриття банківського рахунка можливе на інших підставах, передбачених чинним законодавством країни чи договором між установою банку та власником рахунка.

У разі закриття рахунка його власник у заяві вказує, що після відкриття рахунка в іншому банку він повідомить номер цього рахунка для перерахування залишків коштів з попереднього банку або коштів, які в майбутньому надходитимуть на його ім'я. Після цього власникові рахунка надається довідка про закриття рахунка з переліком заборгованості власника рахунка, а також у триденний строк закривається рахунок та посилається повідомлення в податкову адміністрацію про його закриття.

Банк, у який власник рахунка перейшов на обслуговування, повідомляє банк, у якому рахунок закрито, та відповідні податкові органи про дату відкриття рахунка.

Залишки коштів мають бути перераховані банку, в який власник рахунка перейшов на обслуговування, протягом 3 днів після отримання повідомлення про відкриття нового рахунка. При надходженні коштів на ім'я власника рахунка в майбутньому вони перераховуються на новий рахунок не пізніше наступного дня.

Усі ці процедури мають важливе значення у зв'язку з тим, що у вітчизняній економіці набула поширення практика, коли суб'єкти підприємницької діяльності, припинивши свою діяльність і не погасивши заборгованості перед бюджетом, реєструють нові підприємства (фірми) і відкривають нові розрахункові рахунки. Необхідно зробити жорсткішою процедуру реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, які були зареєстровані раніше і не погасили заборгованості перед бюджетом.

Закриття банківського рахунка можливе при прийнятті рішення про ліквідацію банку або з дня опублікування в офіційному друкованому органі Верховної Ради чи Кабінету Міністрів України оголошення про порушення справи про банкрутство банку. Власник рахунка у цьому разі відкриває розрахунковий рахунок в іншому банку на підставі довідки про припинення операцій на кореспондентському рахунка банку, що ліквідовується, яка надається відповідним обласним управлінням НБУ.

Джерела:

 1. Банковское дело: Учебник/ Под ред. В. И. Колесникова. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 480 с.
 2. Деньги, кредит, банки: Справ. пособие/ Под ред. Г. И. Кравцовой. – Мн.: Меркаване, 1994. – 270 с.
 3. Деньги. Кредит. Банки: Учебник/ Под ред. Е. Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 622 с.
 4. Деньги. Кредит. Банки: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О. И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 450 с.
 5. Иванов В. М. Деньги и кредит. Курс лекций. – К.: МАУП, 1999. – 230 с.
 6. Финансы, деньги, кредит: Учебник/ Под ред. О. В. Соколовой. – М.: Юристъ, 2001. – 784 с.
 7. Шуляк П. Н. Финансы: Учебник. – М.: Издательский Дом «Дашков и К0», 2002. – 3-е изд., перераб. и доп. – 752 с.