Сутність і функції управління інвестиціями підприємства

Процес управління інвестиційною діяльністю в теорії і практиці одержав назву «інвестиційний менеджмент».

Спочатку питання, пов'язані з інвестуванням капіталу, розглядалися в системі фінансового менеджменту. Однак наприкінці 50-х років XX ст. інвестиційний менеджмент або управління інвестиціями стало формуватися в новий, самостійний напрямок досліджень.

Управління інвестиціями або інвестиційний менеджмент – це система заходів цілеспрямованого впливу на всі аспекти інвестиційної діяльності суб'єкта підприємництва.

Управління інвестиціями на підприємствах усіх форм власності і господарювання базується на ряді принципів, основними з яких є:

 • взаємозв'язок і взаємозумовленість із загальною системою управління господарською діяльністю підприємства;
 • комплексний характер формування управлінських рішень по залученню інвестиційних ресурсів і їхньому використанню;
 • мінливість інвестиційної ситуації і мобільність у прийнятті управлінських рішень;
 • багатоваріантність інвестиційних рішень;
 • орієнтація на тривалу перспективу і фінансові результати.

Принципи інвестиційного менеджменту значною мірою визначають і його мету. При цьому необхідно враховувати, що цілі управління інвестиціями істотно змінюються з часом, що було обумовлено відповідним етапом розвитку інвестиційної теорії, а також реальним положенням в економічній системі держави і на кожному конкретному підприємстві.

В сучасних умовах розвитку економіки України в цілому і її окремих суб'єктах підприємництва актуальне завдання забезпечення стійкого підйому у всіх сферах діяльності.

Тому основною метою управління інвестиціями є забезпечення розробки і реалізації комплексу заходів, спрямованих на досягнення найбільш ефективної інвестиційної діяльності на кожному конкретному підприємстві.

Для того щоб реалізувати цю мету, необхідно вирішити такі основні завдання:

 • забезпечити оптимальний темп економічного розвитку суб'єкта підприємництва шляхом здійснення ефективної інвестиційної діяльності, збільшення обсягів інвестицій, а також шляхом галузевої, асортиментної і регіональної диверсифікованості діяльності;
 • забезпечити максимізацію прибутку від використання інвестиційних ресурсів за рахунок оптимізації управлінських рішень по їхньому вкладенню, а при необхідності – своєчасного переміщення цих ресурсів у більш вигідні інвестиційні проекти;
 • мінімізувати інвестиційні ризики шляхом всебічного обґрунтування інвестиційних рішень, використання внутрішньо-фірмового і зовнішнього страхування і перестрахування;
 • забезпечити фінансову стабільність і платоспроможність підприємств у процесі реалізації інвестиційних програм;
 • виявити можливі варіанти прискорення реалізації інвестиційних проектів і програм;
 • забезпечити оптимальні обсяги і структуру інвестиційних ресурсів для задоволення потреби конкретного етапу інвестиційної діяльності.

При цьому серед розглянутих завдань управління інвестиціями пріоритетними є завдання, які забезпечують оптимальний темп економічного розвитку за умови достатнього формування інвестиційних ресурсів, їх оптимального використання та забезпечення фінансової стабільності і платоспроможності.

Основна мета і завдання управління інвестиціями підприємства визначають такі базові функції інвестиційного менеджменту:

 • аналіз інвестиційної ситуації і прогнозування кон'юнктури інвестиційної діяльності для кожного підприємства;
 • розробка стратегії формування і використання інвестиційних і ресурсів;
 • розробка інвестиційних проектів і оцінка їхньої реальної корисності для конкретного підприємства на певному історичному етапі його життєдіяльності;
 • оцінка інвестиційних якостей тих чи інших фінансових інструментів і доцільності їхнього використання в процесі вкладення капіталу на тривалу перспективу;
 • формування й оцінка інвестиційного портфеля цінних паперів за критеріями: прибутковості, ризику і ліквідності;
 • поточне й оперативне планування реалізації інвестиційних проектів на підприємстві;
 • організація контролю реалізації інвестиційних проектів і програм;
 • підготовка управлінських рішень по своєчасному виході з неефективних інвестиційних програм і проектів.