Державне регулювання і контроль за забезпеченням обліку акцій українських емітентів, на які випущені депозитарні розписки

Державне регулювання і контроль за забезпеченням Національним депозитарієм України й іншими депозитарними установами України обліку акцій українських емітентів, на які випускаються депозитарні розписки, відповідно до вимог національного законодавства здійснюється Державного комісією з цінних паперів і фондового ринку згідно з Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

З метою організації моніторингу з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, що належать державі у виді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках, Фонду державного майна України після укладання договору про продаж акцій відповідного товариства у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках необхідно забезпечити подання в ДКЦПФР такої інформації про відповідне товариство:

 • інформація про емітента, у відношенні якого прийняте рішення про продаж пакету акцій, що належать державі, у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках;
 • повне найменування емітента;
 • код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій;
 • місцезнаходження у відповідності до свідоцтва про державну реєстрацію;
 • відомості про випуск акцій, на державний пакет акцій якого іноземною депозитарною установою випускаються депозитарні розписки;
 • дані свідоцтва про реєстрацію випуску (номер свідоцтва, дата видачі, орган, що видав свідоцтво);
 • номінальна вартість акцій;
 • кількість випущених акцій даного випуску;
 • розмір пакета акцій, що належить державі і піддягає продажу у виді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках;
 • інформація про агента по розміщенню акцій, з яким Фондом державною майна України укладений договір про продаж акцій товариства у вигляді депозитарних розписок па міжнародних фондових ринках;
 • повна назва;
 • місцезнаходження згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію;
 • інформація про дозвіл на здійснення діяльності з випуску і обігу цінних паперів (номер дозволу, дата видачі, орган, що видав дозвіл, термін дії дозволу) (для юридичних осіб – нерезидентів вказується інформація про ліцензію (дозвіл), яка видана за межами України).

З метою організації контролю за дотриманням вимог по здійсненню обліку акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, які належать державі і продаж яких здійснюється у виді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках, Національному депозитарію України у випадку здійснення обліку таких акцій на спеціальному депозитарному рахунку іноземної депозитарної установи слід забезпечити подання у Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку такої інформації:

 • інформація про іноземну депозитарну установу, з якою Національним депозитарієм України встановлені кореспондентські відносини щодо обліку акцій;
 • інформація про іноземну депозитарну установу, з якою Національним депозитарієм України встановлено кореспондентські відносини по обліку акцій, які належать державі і на які іноземною депозитарною установою випускаються депозитарні розписки:
  • повне найменування;
  • країна реєстрації установи;
  • місцезнаходження у відповідності з реєстраційними документами;
 • відомості про акції, які належать державі і враховуються в Національному депозитарії України на спеціальному депозитарному рахунку іноземної депозитарної установи і на які іноземною депозитарною установою випущені депозитарні розписки;
 • дані свідоцтва про реєстрацію випуску (номер свідоцтва, дата видачі, орган, що видав свідоцтво);
 • кількість акцій.

Інші державні органи мають право здійснювані контроль за здійсненням обліку акцій українських емітентів, па які випущені депозитарні розписки, лише в межах повноважень, наданих ним чинним законодавством.