Internet-маркетинг

Система маркетингу підприємства охоплює всі засоби, які фірма може застосувати для впливу на попит свого товару.

Інструменти маркетингу можна поєднати в такі основні групи:

 • товар і товарна політика – визначення товарів, які продаватиме фірма;
 • ціна і цінова політика;
 • система збуту (система розподілу товарів) – визначення шляхів, якими товари рухатимуться від виробника до споживача (прямий продаж чи використання посередників – оптових та роздрібних торговців);
 • сервісне обслуговування та підтримка споживачів.

Товар і товарна політика. В умовах організації торгівлі певними товарами в Internet, необхідно з'ясувати: хто буде споживачем товару; яка місткість ринку даного товару; яка буде реакція конкурентів.

Стосовно електронної комерції можна виділити дві основні групи продуктів:

 • інформаційні – найбільш широко представлені в Internet, можуть надаватися безплатно з метою реклами та просування торгової марки, або ж за гроші з метою отримання прибутку;
 • матеріальні (транзакційні) є основним джерелом прибутку фірм.

Ціна і цінова політика. У середовищі Internet існує можливість перенесення частини вартості продукції на іншу особу, наприклад, за рахунок рекламодавців, реклама яких буде представлена на сервері.

Система збуту. Перевагою Internet є можливість використання прямих продажів – за рахунок автоматизації процесів збору замовлень, здійснення платежів, ведення баз даних покупців, дослідження кон'юнктури ринку, визначення попиту та пропозиції на конкретні види товарів, підтримки зв'язку зі споживачами.

Сервісне обслуговування та підтримка споживачів можуть бути покращені за рахунок надання в Internet: додаткової інформації про товари (особливо високотехнологічні); відповідей на часто задавані питания (FAQ); зворотного зв'язку зі споживачами (відстежування, аналіз та відповіді на запити), який реалізується шляхом створення саll-центрів, сhat-сторінок та дискусійних груп на сайті.

На практиці використовують методи ціноутворення:

 1. На основі встановленого платоспроможного попиту на цільовому сегменті ринку.
 2. Метод «собівартість плюс прибуток».
 3. Встановлення ціни, що узгоджується з рівнем цін на ринку товарів-аналогів. Віддзеркалює конкурентну ситуацію і, якщо правильно врахувати якість товару, дозволяє встановити ціну, яка буде відповідати цілям підприємства.

Обирання того, чи іншого методу ціноутворення залежить від великої кількості різноманітних факторів, наприклад, особливості товару (асортиментні та якісні характеристики, стадія життєвого циклу); мета, яку бажає досягти фірма на ринку завдяки ціні; фінансова і галузева специфіка фірми та ін. В залежності від ситуації одні фактори основні щодо встановлення ціни, а інші враховують лише як обмеження.

Альтернативні методи ціноутворення:

 • визначення цін на основи витрат;
 • визначення цін з орієнтацією на попит;
 • визначення цін з орієнтацією на конкуренцію.

Особливе значення в системі маркетингу підприємства відіграють маркетингові дослідження – процеси пошуку, збору, обробки даних та підготовки інформації для прийняття оперативних і стратегічних рішень у комерційній діяльності компанії.

Internet дозволяє проводити:

 • первинні маркетингові дослідження (основані на первинних даних, отриманих власне в результаті маркетингових досліджень);
 • вторинні маркетингові дослідження (на основі вже наявної інформації, тому іноді називаються кабінетними).

На Internet-ринку слід досліджувати (об’єкти) товарні ринки, фірмову структуру ринку, а також вивчати споживачів.

Дослідження товарної чи фірмової структури ринку основується на зборі інформації, опублікованої в Internet і представленої на Web-серверах компаній з її наступною обробкою та аналізом методами, що застосовуються у традиційних маркетингових дослідженнях.

Дослідження фірм пов'язано з поняттям «бенчмаркінг» (benchmark), що означає систематичну діяльність, спрямовану на пошук та ідентифікацію кращих фірм незалежно від їх розміру, сфери бізнесу та географічного розташування, а також навчання на прикладах цих фірм.

Вивчення споживачів необхідне, з одного боку, для виявлення та залучення потенційних клієнтів, а з іншого – для аналізу потреб, відношення і збереження поточних клієнтів.

Призначення маркетингової Internet-кампанії часто вбачають у збільшенні числа відвідувань корпоративного сайту фірми. При цьому основним маркетинговим завданням кампанії може бути просування торгової марки, нового продукту або збільшення кількості дилерів. Тому господарям фірми потрібно одразу правильно формулювати завдання Internet-маркетологам, консультантам, фахівцям, які займаються створенням і підтримкою корпоративного сайту.

Хоча за чисельністю аудиторії глобальну мережу вже можна порівнювати з багатьма традиційними ЗМІ, розробляючи маркетингову стратегію, необхідно знати, чи є користувачі Internet частиною передбачуваної цільової аудиторії.

Щодо цього слід проконсультуватися в Internet-маркетологів. Так, обмеженість цільової аудиторії в українському і російському сегментах Internet може стати перешкодою в маркетинговій кампанії загальнодоступних споживчих продуктів, потенційна аудиторія яких налічує десятки мільйонів. Отже, проводячи маркетингову кампанію в глобальній мережі, фірма в змозі істотно зменшити витрати за рахунок обмеження аудиторії і не втратити потрібного ефекту.

Реклама – це використання платного місця і часу в засобах масової інформації для створення іміджу і популярності фірми і пропонованого нею товару. Її мета сприяти у результаті збуту продукції. У мережі Інтернет реклама здійснюється за допомогою банерів. Тому вона одержала назву банерної реклами.

Банери – це невеликі картинки, що з'являються в будь-якому місці web-сторінки (знизу, збоку, посередині, зверху) практично на будь-якому Інтернет-сервері.

Баннерная реклама – це використання платного місця або часу в Інтернеті на певному сайті для формування за допомогою спеціальних засобів і прийомів необхідного іміджу фірми, марки, а також популярності для потенційних покупців щодо споживчих властивостей пропонованих для продажу товарів.

Паблік рілейшнз – комплекс заходів (позитивні публікації про фірму і товар, презентації, прес-конференції, дні відкритих дверей і ін.), направлених на формування гармонійних відносин фірми з суспільством, а також зміцнення репутації, сприятливого іміджу.

Сейлз промоушн – пряме спонукання потенційного покупця до дії шляхом інформування його про економічну додаткову вигоду, що одержується їм при покупці даного товару або послуги, що надається.

Особистий (персональна) продаж – будь-який вид діяльності, направлений на залучення в комунікацію потенційних і реальних покупців товару, збір інформації щодо ступеню їх задоволеності купленими товарами, а також про виникаючі потреби, бажання і інтереси з метою налагодження довготривалих відносин.

Супутні заходи – додаткові засоби фірми, використовувані для вирішення різних завдань, пов'язаних з підвищенням ефективності її ринковій діяльності. До цих заходів відносяться, наприклад, фільми, торгівельні виставки, щорічні звіти про результати діяльності Інтернет-компанії, тощо.

Стимулювання збуту – це певні види діяльності, які сприяють зростанню об'єму продажів товару. До цих видів відносяться: організація презентацій товару в мережі, застосування спеціальних знижок, проведення конкурсів і лотерей, безкоштовний додаток невеликого сувеніра до товару і ін.

Сервіс – якнайповніше задоволення вимог покупців на етапах придбання товару і подальшого його обслуговування. Сюди можна віднести збільшення гарантійного терміну товару, можливість оперативного повернення або обміну товару без проблем для покупця.

Канали збуту – це сукупність способів просування товару від виробника до споживача.

Маркетинг-аудит – це перевірки, що періодично проводяться, з метою оцінки ефективності ухвалених маркетингових рішень, особливо відносно вживаних методів і каналів збуту, а також фінансового стану компанії, і розробка заходів по усуненню виявлених недоліків.

Джерела:

 1. Макарова М.В. Електронна комерція: Посібник для студ. вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 272 с.
 2. Балабанов И.Т. Электронная коммерция. – СПб.: Питер, 2001. – 336 с.
 3. Холмогоров В. Интернет-маркетинг: Краткий курс. – СПб.: Питер, 2001. – 208 с.
 4. Успенский И. Энциклопедия Интернет-бизнеса. СПб.: Питер, 2001. – 432 с.
 5. Крупник А. Как продавать товар и получить деньги в Internet (введение в электронную коммерцию). М.: МикроАрт, 2001. – 245 с.
 6. Електронна комерція: Навч. посіб./ Береза А.М., Козак Г.А., Левченко Ф.А. К: КНЕУ, 2002. – 328с.
 7. Ситник В.Ф., Козак І.А. Телекомунікації в бізнесі. К: КНЕУ, 2002. – 258 с.
 8. Пейтел К., Мак-Картни М.П. Секреты успеха в елктронном бизнесе. СПб.: Питер, 2001. – 120 с.
 9. Годин В.В., Корнеев И.К. Информационное обеспечение управленческой деятельности. – М: Мастерство, Вісш. школа, 2001. – 240 с.
 10. Спивак В.А. Современніе бизнес-коммуникации. – СПб.: Питер, 2002. – 447 с.