Акти прокурорського реагування на виявлені порушення законів в оперативно-розшуковій діяльності

Установлені Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» (ст. 14) права прокурора щодо виявлення порушень закону, причин та умов, що їм сприяють, усунення порушень закону, поновлення порушених прав громадян та юридичних осіб і притягнення у встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення, реалізуються у формі актів прокурорського реагування. Усі прокурорські акти, що відповідають чинному законодавству, обов’язкові для виконання органами та посадовими особами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Актами прокурорського нагляду за додержанням законів у цій сфері є; подання, письмова вимога, протест, письмова вказівка, заява, позов, постанова.

Уживаючи заходів до усунення порушень закону, причин цих порушень і умов, що їм сприяють, прокурор вносить подання органу (посадовій особі), які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

У випадках виявлення порушення прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб у зв’язку з прийняттям органом (посадовою особою), який здійснює оперативно-розшукову діяльність, правового акта, що суперечить закону, прокурор опротестовує його в орган (посадовій особі), який видав цей акт, або звертається до суду з заявою про визнання такого акта незаконним. До числа актів, які можуть бути опротестовані, слід віднести накази та постанови органів (посадових осіб), які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

У випадках порушення при здійсненні оперативно-розшукової діяльності прав і свобод людини та громадянина, які захищаються в порядку цивільного судочинства, коли потерпілий за станом здоров’я, віком або з інших причин не може особисто захищати їх у суді, коли порушення набуло особливого громадського значення, прокурор пред’являє і підтримує в суді заяву або позов в інтересах потерпілих. Крім цього, прокурор має право порушити дисциплінарне провадження, винести постанову і передати її разом з матеріалами перевірки органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справи про дисциплінарне правопорушення.

При реалізації права на дисциплінарне провадження прокурора слід мати на увазі два аспекти. Перший – в оперативно-розшуковій діяльності беруть участь: посадові особи органів, які здійснюють цю діяльність на гласній основі; штатні негласні працівники цих органів, особи, які надають допомогу цим органам на конфіденційній основі; особи, які надають допомогу цим органам на неконфіденційній основі.

Порушувати провадження щодо тих, хто працює на негласній основі, конфіденційно, майже неможливо, оскільки відомості про цих осіб прокурор може одержати тільки за їх згодою.

Другий аспект – це особливий порядок відповідальності службовців, а також осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів.

Військовослужбовці, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, працівники органів внутрішніх справ, органів Державної податкової служби, управління Державної охорони, органів І установ Державного департаменту з питань виконання покарань несуть відповідальність за правопорушення відповідно до нормативних правових актів, які регламентують порядок проходження служби в указаних органах. Прокурор, за наявності підстав, вправі вимагати, крім притягнення осіб до визначеної законом дисциплінарної відповідальності, притягнення їх також і до матеріальної відповідальності.

Отримавши інформацію про вчинення особами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, діянь, за які Кримінальним кодексом України встановлено відповідальність, прокурор порушує кримінальну справу та вживає заходів, щоб особу, яка їх вчинила, було притягнено до кримінальної відповідальності відповідно до закону.

До спеціальних повноважень, передбачених у Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність", відноситься право прокурора давати письмові вказівки про проведення оперативно-розшукових заходів в інтересах кримінального судочинства, про розшук осіб, які безвісно відсутні (п. 4 ст. 14 Закону).

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.