Сутність та завдання нагляду за додержанням і застосуванням законів

Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів – це вид діяльності спеціально уповноважених органів державної влади, що здійснюється від імені держави з використанням установлених законом повноважень і правових засобів для перевірки додержання Конституції України та законів, ужиття заходів до усунення порушень закону, притягнення у встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення. Цю функцію конкретизовано в ст. 1 Закону України "Про прокуратуру", згідно з якою Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори здійснюють нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами й іншими центральними органами виконавчої влади, органами державного та господарського управління й контролю, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами, їх виконавчими органами, військовими частинами, політичними партіями, громадськими організаціями незалежно від форм власності, підпорядкованості та належності, посадовими особами та громадянами.

Завдання прокурорського нагляду сформульовано в ст. 4 Закону "Про прокуратуру" і визначено як діяльність органів прокуратури, що спрямована на утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку та має своїм завданням захист від неправомірних посягань: 1) закріплених Конституцією України незалежності республіки, суспільного та державного ладу, політичної та економічної системи, прав національних груп і територіальних утворень; 2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина; 3) основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих рад, органів самоорганізації населення.

Завдання нагляду за додержанням і застосуванням законів конкретизуються в наказі Генерального прокурора України N3 6 гн від 15 квітня 2004 р. "Про організацію наглядової діяльності органів прокуратури щодо захисту прав І свобод громадян та інтересів держави". У наглядовій діяльності за додержанням і застосуванням законів основними завданнями є захист гарантованих Конституцією України прав і свобод громадян, а також захист інтересів держави.

Поряд із захистом прав і свобод громадян необхідно приділяти увагу наглядовій діяльності за додержанням законності в окремих галузях економіки, промисловості, агропромисловому комплексі, фінансовій системі. При цьому зосереджувати наглядову діяльність на забезпеченні додержання вимог законів стосовно:

  • запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
  • викриття корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією;
  • охорони власності, земельних ресурсів і природного середовища;
  • здійснення приватизації державного та комунального майна;
  • банківської, митної та зовнішньоекономічної діяльності;
  • бюджетної діяльності, оподаткування й енергозбереження (п. 2.3 Наказу).

Особливу увагу необхідно звертати на додержання конституційних прав і свобод громадян.

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.