Функції прокуратури

Поняття "функція" має декілька значень. У словнику російської мови С.І. Ожегова воно тлумачиться так: "робота, яку виконує орган, обов’язки, коло діяльності, призначення, роль".

Поняття "функція прокуратури" розуміється як прокурорська діяльність, вид прокурорської діяльності. У літературі часто вживається як рівнозначне терміну "функції прокуратури" поняття "напрямок прокурорської діяльності". Однак із теоретичних позицій таке ототожнення не завжди буде виправданим. Проте в деяких державах (Казахстані, Латвії, Узбекистані, Литві та інших) термін "напрямки діяльності" використовується в законодавчих актах. У Російській Федерації застосовуються терміни "функції" і "напрямки" діяльності прокуратури.

В Україні теоретики та практики стверджують, що функції прокуратури – це вид діяльності її органів, який зумовлюється соціальним призначенням прокуратури й характеризується визначеним предметом провадження та спрямуванням на вирішення відповідних завдань.

Функції прокуратури можна поділити на наглядові та ненаглядові, а враховуючи їх законодавче закріплення на:

  • функції, які передбачені в Законі України "Про прокуратуру";
  • функції, передбачені Конституцією України.

Згідно зі ст. 121 Конституції на прокуратуру покладаються такі функції:

  • підтримання державного обвинувачення в суді;
  • представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;
  • нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
  • нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Ці функції закріплені і в ст. 5 Закону "Про прокуратуру". Крім цього, у Законі передбачені також і інші функції:

  1. координація діяльності по боротьбі зі злочинністю (ст. 10);
  2. нагляд за додержанням і застосуванням законів (ст. 1, 19);
  3. функція розслідування злочинів (ст. 17).

Згідно з п. 9 р. 15 Перехідних положень Конституції прокуратура виконує функції нагляду за додержанням і застосуванням законів і досудового слідства – до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів і до сформування системи досудового слідства і введення в дію цих законів, що регулюють її функціонування.

Закон України "Про прокуратуру" (ст. 5) визначає, що на прокуратуру не може покладатися виконання функцій, не передбачених Конституцією України і цим Законом. У той же час слід відмітити, що в органах прокуратури, як і в інших державних структурах, діє внутрішня функція – функція управління. Термін "управління" означає керування, діяльність щодо здійснення допомоги в будь-чому. Суть управління в системі органів прокуратури треба розуміти як вплив вищих прокурорів на підлеглих, керівництво і контроль за їх діяльністю з метою забезпечення результативного виконання ними покладених на них завдань.

Джерело глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.