Робота з молодими спеціалістами

Випускники вищих навчальних закладів, яким присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою і які працевлаштовані в органи прокуратури на підставі направлення Генеральної прокуратури України, вважаються молодими спеціалістами.

Строк, протягом якого випускник вважається молодим спеціалістом, становить три роки з моменту укладення з ним трудового договору. Таке визначення передбачено у Положенні про організацію роботи з молодими спеціалістами в органах прокуратури України, яке затверджене наказом Генерального прокурора за № 452к від 5 липня 2001 р.

Відповідно до ст. 46 Закону України "Про прокуратуру" особи, які закінчили вищі навчальні юридичні заклади і не мають досвіду практичної роботи за фахом, проходять стажування в міських, районних та прирівняних до них прокуратурах строком до одного року. Під час стажування молоді спеціалісти набувають практичних і організаційних навичок, вивчають специфіку роботи органів прокуратури, поглиблюють одержані у вузах теоретичні знання, освоюють методику прокурорських перевірок, розслідують кримінальні справи, вивчають позитивний досвід прокурорської практики.

Стажування проводиться за індивідуальним планом з урахуванням конкретних умов роботи даної прокуратури, рівня підготовки молодого спеціаліста та його пропозицій. Планом стажування передбачається вивчення наказів Генерального прокурора України, чинного законодавства з питань організації роботи в органах прокуратури, прокурорського нагляду та слідства. За час стажування молодий спеціаліст повинен розслідувати кілька кримінальних справ, набути практичних навичок у застосуванні криміналістичної техніки й науково-технічних засобів.

Керівники прокуратур районів і міст, до яких прийняті на роботу молоді спеціалісти, повинні приділяти кожному з них постійну увагу й організувати роботу щодо їх стажування. Вони забезпечують безпосереднє керівництво стажуванням, на них покладаються такі обов’язки:

  • складання разом із молодими спеціалістами індивідуальних планів стажування і контроль за їх виконанням;
  • створення необхідних умов праці й побуту для виконання плану стажування;
  • підготування проекту атестації після закінчення строку стажування з висновками про можливість використання молодого спеціаліста на посаді слідчого або помічника прокурора.

Під час стажування молодий спеціаліст зобов’язаний:

  • належно виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також індивідуальним планом стажування; додержуватися професійної етики та культури спілкування;
  • оволодіти практичними навиками здійснення прокурорського нагляду та розслідування злочинів, пов’язувати навчання з практичною діяльністю, використовуючи досягнення науки та позитивний досвід прокурорсько-слідчої практики;
  • після закінчення терміну стажування скласти звіт про виконання індивідуального плану.

Після закінчення стажування молодий спеціаліст підлягає атестуванню, але не раніше шести місяців від дня призначення на посаду, а повторно – через два роки.

На визначеному етапі стажування можливим є заслуховування атестаційною комісією звіту молодого спеціаліста та його керівника про хід стажування. Після закінчення стажування на кожного молодого спеціаліста складаються атестаційні документи: біографічна довідка, атестаційна картка та характеристика ділових і особистих якостей. У них відображаються ступінь професійної підготовки молодого спеціаліста, його ділові та моральні якості, організаторські та практичні навички, отримані під час стажування. У характеристиці вказуються як позитивні якості працівника, так і недоліки в його роботі та поведінці. При цьому оцінка роботи працівника, його ділових і моральних якостей мають бути конкретними, обґрунтованими й об’єктивними.

Висновки атестаційного документа повинні свідчити про відповідність молодого спеціаліста посаді слідчого чи помічника прокурора, а в ряді випадків про необхідність продовження терміну стажування. Атестаційні документи мають бути обговорені в колективі, де молодий спеціаліст проходив стажування, і направлені в атестаційну комісію не пізніше як за 15 днів до проведення атестування. Атестаційна комісія у присутності молодого спеціаліста розглядає його атестацію, звіт про виконання індивідуального плану, заслуховує повідомлення прокурора чи керівника стажування про роботу молодого спеціаліста в період стажування, про виконання плану стажування, пояснення молодого спеціаліста і робить висновок про його відповідність посаді. Одночасно на засіданні атестаційної комісії розглядається питання про присвоєння першого класного чину.

У випадку, коли атестаційна комісія після річного стажування молодого спеціаліста дійде висновку про невиконання плану стажування, його строк може бути продовжений, але не більш як на шість місяців. Після закінчення додаткового строку молодий спеціаліст знову підлягає атестуванню. Якщо при повторному атестуванні комісія прийде до висновку про неготовність молодого спеціаліста до самостійної роботи, прокурор області приймає рішення про його звільнення і працевлаштування.

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.