Розгляд заяв і скарг в органах прокуратури України

Відповідальність за своєчасний і якісний розгляд звернень покладається на керівників прокуратури. При встановленні фактів несумлінного ставлення до перевірок звернень працівники прокуратури несуть відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури України.

Порядок роботи зі зверненнями чітко регламентовано інструкцією, яка передбачає всі стадії проходження звернень в органах прокуратури: від реєстрації до винесення рішення та реалізації заходів відновлення порушених прав громадян.

За зареєстрованим зверненням прокурор зобов’язаний прийняти одне з таких рішень:

 • прийняти звернення до розгляду;
 • передати звернення до підпорядкованої прокуратури для вирішення;
 • долучити звернення до раніше отриманої скарги або до матеріалів кримінальної справи для вирішення по суті;
 • направити звернення до іншого відомства.

Звернення направляються за належністю в 5-денний термін з повідомленням про це заявника.

Умовами прийняття звернення до провадження в органах прокуратури є:

 • підвідомчість розгляду таких звернень у прокуратурі;
 • відповідність звернення вимогам, які встановлені Законом України "Про звернення громадян".

У зверненні вказуються прізвище, місце проживання, а також ставиться підпис автора.

Заява, скарга, пропозиція без зазначення цих даних, а також без підпису автора визнаються анонімними й розгляду не підлягають. Анонімні звернення, які містять інформацію про підготовлені або вчинені злочини, направляються в правоохоронні органи за належністю.

Якщо приймається рішення про відмову в задоволенні вимог, то авторові про це повідомляється в письмовій формі. Відповідь має бути зрозумілою та вмотивованою.

Приймати рішення та давати відповіді про відхилення звернень мають право:

 • у міських, районних і прирівняних до них прокуратурах – лише прокурори та їх заступники;
 • у Генеральній прокуратурі України, прокуратурі АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, військових прокуратурах регіонів та Військово-морських сил – прокурори та їх заступники, начальники управлінь і відділів.

У випадку, коли вимоги заявника визнано обґрунтованими і звернення підлягає задоволенню, про це письмово повідомляється заявник із зазначенням заходів, ужитих на відновлення порушених прав. Відповіді про задоволення вимог заявників надаються працівником, який розглядав звернення, або іншою особою за вказівкою керівництва прокуратури.

Законодавством забороняється надсилати звернення для вирішення тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються. Про направлення звернення до інших органів, на адресу підпорядкованих чи інших прокурорів обов’язково повідомляється заявникові.

Заяви та скарги про злочини, на дії органів дізнання та досудового слідства, на рішення та дії органів виконання покарань розглядаються й вирішуються відповідно до вимог кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого законодавства.

Звернення, які надходять до прокуратури, згідно з чинним законодавством вирішуються протягом 30 днів із дня надходження до прокуратури, а ті, що не потребують додаткової перевірки, – не пізніше 15 днів, якщо інший строк не встановлено законодавством. Запити народного депутата України вирішуються в 15-денний або інший установлений Верховною Радою України строк. Запит депутата місцевої ради – у строк, установлений радою.

У 5-денний строк звернення направляються для розгляду за належністю в інші відомства чи для вирішення до підпорядкованої прокуратури з повідомленням про це заявників.

Строки розгляду звернення обчислюються з наступного дня після реєстрації його в прокуратурі.

Звернення народного депутата України, депутата місцевої ради розглядається та вирішується протягом 10 днів. Строк розгляду депутатського запиту, звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів.

Під час розгляду звернення не допускається розголошення одержаних із нього відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це зачіпає права і законні інтереси громадян. Не допускається з’ясування даних про особу громадянина, які не стосуються звернення. На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню його прізвища, місце проживання та роботи {ст. 10 Закону України "Про звернення громадян").

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів прокуратури, має право: особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу; брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви; знайомитися з матеріалами перевірки та бути присутнім під час розгляду заяви чи скарги.

Громадяни також мають право: надавати додаткові матеріали або наполягати на запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу, користуватися послугами захисника або організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це повноваження у встановленому законом порядку; одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги; вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень установленого порядку розгляду звернень (ст. 18 Закону "Про звернення громадян").

Органи прокуратури, їх керівники та посадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані:

 • об’єктивно, усебічно та своєчасно перевіряти заяви й скарги;
 • на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;
 • відміняти або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини й умови, які сприяли порушенням;
 • забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень;
 • уживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті обмеження його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення;
 • особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, уживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати, інформувати населення про хід цієї роботи (ст. 19 Закон України "Про звернення громадян"). До провадження в Генеральній прокуратурі України приймаються, як правило, заяви та скарги, які вже раніше розглядалися в підпорядкованих прокуратурах. Відповідно в обласних і прирівняних до них прокуратурах розглядаються звернення, за якими вже прийнято рішення міськими, районними та прирівняними до них прокурорами.

Після прийняття рішення Генеральним прокурором України провадження за зверненнями в органах прокуратури припиняється, про що повідомляється заявникові. У разі повідомлення заявником нових фактів і доводів, вони підлягають перевірці в порядку, установленому інструкцією.

Відповідно до ст. 12 Закону України "Про прокуратуру" в органах прокуратури здійснюється особистий прийом громадян. В усіх прокуратурах на доступному для громадян місці вивішуються графіки прийому громадян, у тому числі й у прокуратурах вищого рівня. У прокуратурах областей, міст, районів прийом громадян проводиться протягом усього робочого дня. Порядок прийому у вечірній час, вихідні та святкові дні встановлюється керівником відповідної прокуратури. Крім цього, на видному місці має бути текст Закону України "Про звернення громадян".

Порядок ведення особистого прийому громадян визначається керівником органу прокуратури. Особистий прийом керівництвом Генеральної прокуратури України здійснюється відповідно до затвердженого Генеральним прокурором України графіку. Генеральний прокурор України за попереднім записом приймає громадян за зверненнями, якщо в задоволенні їх раніше відмовлено його заступниками.

Керівники прокуратур здійснюють прийом громадян не рідше одного разу на тиждень. Реєстрація прийому ведеться за спеціальними картками або в книзі реєстрації звернень з особистого прийому, у якій зазначається також зміст відповіді. У кожній прокуратурі встановлюється скринька "Для скарг і заяв", що розміщується в доступному для громадян місці.

Наказ Генпрокурора України № 5 від 9 квітня 2004 р. передбачає щорічний аналіз стану роботи зі зверненнями громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад і заслуховування його результатів на засіданнях колегій та оперативних нарадах.

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.