Контроль як функція управління

Поняття «контроль» передбачає неоднозначне трактування: контроль як один із головних принципів управління, контроль як стадія процесу (циклу) управління і, нарешті, контроль як функція управління. Це пояснюється тим, що кожен виробничий цикл або соціальний процес відрізняється певними характеристиками та вимагає управлінського впливу, що забезпечує досягнення мети, визначеної заздалегідь. Для цього орган, що відпрацьовує управлінські впливи, повинен знати про їх необхідність та мати деякі конкретні вихідні характеристики, які можуть бути корисними для підготовки впливу.

Слово «контроль», як і слово «влада», викликає, передусім, негативні емоції. Для багатьох людей контроль здається примусом, відсутністю самостійності – всім тим, що прямо протилежне до наших уявлень про свободу особистості. Внаслідок такого стійкого сприйняття контроль відноситься до числа тих функцій управління, сутність яких не завжди сприймається правильно.

Один із аспектів контролю справді полягає в забезпеченні підпорядкування будь-чому. Однак зводити контроль просто до таких обмежень означало б залишити поза увагою основне завдання управління: контроль – як процес забезпечення досягнення підприємством своїх цілей.

Керівники починають здійснювати функцію контролю з того моменту, коли підприємство створено та сформульовано цілі і завдання, його діяльності.

Контроль як одну із функцій управління можна визначити як метод спостереження і перевірки процесу функціонування та фактичного стану об'єкту, яким керують, з метою визначення обґрунтованості й ефективності прийнятих управлінських рішень та результатів їх виконання, виявлення відхилень від вимог цих рішень, усунення негативних ситуацій та інформування про це органів управління.

Передумовами виникнення контролю як функції управління є:

  • невизначеність. Плани підприємства – це те, що керівництво передбачає бачити на своєму підприємстві в майбутньому. Багато різних обставин можуть перешкодити тому, щоб задумане відбулось (наприклад, зміни у нормативно-законодавчій базі, соціальних цінностей тощо). Щоб уникнути чи зменшити невизначеність, керівники не можуть обійтись без постійного контролю;
  • попередження виникнення кризових явищ. Контроль дозволяє виявити проблеми і помилки, порушення і відхилення та відповідним чином скоригувати діяльність підприємства ще до того, як ці проблеми переростуть в кризу;
  • підтримання успіху. Важлива і позитивна сторона контролю полягає у всебічній підтримці всього того, що є успішним в діяльності підприємства. Порівнюючи реально досягнуті результати із запланованими, керівництво підприємства отримує можливість визначити, де підприємство досягло успіхів, а де зазнало невдач. Іншими словами, один з найважливіших аспектів контролю полягає в тому, щоб визначити, які саме напрями діяльності підприємства найбільш ефективно сприяли досягненню його загальних цілей.

Отже, будь-який вид управління не може існувати без контролю, так як управління не може існувати без перевірки виконання встановлених вимог, без уявлення, відчуття фактичного стану об'єктів управління.

Призначення контролю як однієї з важливих функцій управління вивчати та виявляти фактичний стан справ в різних сферах господарського життя, щоб об'єктивно відображати дійсність, перевіряти виконання прийнятих рішень, виявляти відповідність діяльності підприємства та посадових осіб інтересам власника, держави, суспільства.

Основними цілями контролю як функції управління на підприємстві * забезпечення: планового плину виробничого процесу; стандартів якості продукції, що випускається; ефективності діяльності підприємства; фінансової конкурентноздатності підприємства; гарантій належного виконання управлінського рішення; встановлення зворотного зв'язку в процесі управління.

Контроль надає інформацію про те, які процеси відбуваються в суспільстві, допомагає виробити найбільш доцільні рішення загальних і специфічних питань розвитку економіки, надає можливість вирішувати чи правильно прийняті рішення, чи своєчасно вони втілені в життя, наскільки ефективні.

Контроль як функція управління тісно взаємопов'язаний з іншими його функціями.

Управлінський цикл стосується кожної функції управління, а функції взаємодіють між собою, проникаючи одна в одну в результаті процесів комунікації і прийняття рішень. Тому контроль передбачається заздалегідь, тобто його організація планується і контролюється. Тим більше, що аналітична робота - це дії, що передбачаються будь-якою функцією управління: плануванням, організацією, мотивацією, контролем.

Таким чином, контроль є важливою функцією управління та складовою частиною управлінського циклу.