Значення державного кордону України

Матеріальну основу будь-якої держави становить її територія, межі якої визначаються державними кордонами (сухопутними, водними, морськими, повітряними).

Після проголошення Україною незалежності одним зі складних та важливих питань, що постало перед молодою країною, є питання формування кордону Української держави, визначення та встановлення державного кордону, його захист та охорона, створення державних прикордонних органів та структур. Для України з моменту проголошення незалежності ключовим питанням у встановленні та визначенні державного кордону є процеси договірно-правового оформлення державного кордону з суміжними державами шляхом укладання відповідних договорів про дружбу, співробітництво і партнерство, про державний кордон, про демаркацію державного кордону. Ці процеси ще не закінчилися, вони тривають та мають свої особливості, складності та проблемні аспекти.

Після розпаду Радянського Союзу та виникнення в результаті цього нових держав на території колишнього СРСР на зламі 90-х рр. ХХ ст., у зв’язку з чим на теренах Центральної та Східної Європи відбулися зміни структури геополітичного простору та значна суспільно-політична трансформація, до питання становлення відносин України з сусідніми державами, а особливо до такого аспекту цих відносин, як формування державних кордонів, зацікавленість наукових та громадсько-політичних кіл істотно посилилася.

Для України однією з головних причин конфліктів і конфронтацій з сусідніми країнами була проблема встановлення існуючих кордонів. Непростий і неоднозначний розвиток відносин між Україною та сусідніми державами зумовило розв’язання саме цієї проблеми. У той же час після здобуття Україною незалежності посилились її зв’язки з сусідами по політичній карті і, зокрема, західними, оскільки європейський вектор міжнародних відносин України нині є пріоритетним.

В контексті розвитку інтеграційних процесів у Європі для України, перед якою постає питання вироблення конкретних заходів, спрямованих на розвиток двосторонніх відносин України з державами-сусідами, є важливим розуміння сучасних геополітичних устремлінь сусідніх західних держав. Отже актуальність теми дослідження не викликає сумніву.

Для України, яка прагне набути статусу повноправного члену європейської спільноти, питання формування кордонів є актуальним та пріоритетним у процесах державотворення, адже без чітко визначених кордонів територіальний суверенітет країни є неповноцінним, а питання недостатньої фіксації, відсутності чіткого закріплення та розмежування кордонів з сусідніми державами є дестабілізуючим чинником у взаємовідносинам України з країнами-сусідами.

Державні кордони встановлюють межі територіального верховенства держави. Саме в межах своєї території держава здійснює територіальне верховенство, що полягає в легітимізації державної влади, тобто у повній, винятковій та монопольній владі держави, що забезпечується усіма засобами заохочення та примусу. Чітке розмежування ресурсів, що належать державам, та меж їх верхової влади має істотне та чи не головне значення для попередження та запобігання конфліктів між державами, що межують між собою, та розвитку мирного співробітництва на кордонах на основі взаємності і добросусідства.

Державний кордон є безсумнівним стримуючим фактором, що зберігає політичну та економічну незалежність всієї країни.

Державний кордон встановлює просторові межі здійснення державного суверенітету та визначає межі територіальної юрисдикції. Державний кордон відокремлює територію однієї держави від території інших держав або від міжнародних просторів.

Статтею 1 Закону України «Про державний кордон України» визначено, що державний кордон України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України – суші, вод, надр, повітряного простору.

Державний кордон є невід’ємною просторовою характеристикою держави і своєрідною фіксацією етапів її геополітичного розвитку. З погляду суспільної географії, державний кордон – це гранична лінія суспільно-географічних систем державного рівня, а з точки зору геополітики – просторова межа сфери дії суверенітету держави та межа реального життєвого простору її населення. У зарубіжній політичній географії державний кордон визначається як межа державної юрисдикції – лінія, вздовж якої зустрічаються два державні суверенітети.

Отже, можна зробити висновок, що основне призначення державного кордону зводиться до одного – державний кордон визначає межі державної території. Для кожної держави значення державних кордонів є великим, оскільки полягає в тому, що кордони визначають належність території певній державі з усіма її ресурсами, що є матеріальними умовами життя усього суспільства.

Джерело: Шкабаро В.М. «Значення державного кордону України»