Організація адміністративної діяльності служби дільничних інспекторів міліції

В охороні громадського порядку і безпеки, в профілактиці правопорушень важлива роль належить дільничним інспекторам міліції. Це пояснюється, по-перше, тим, що на території адміністративної дільниці, яка обслуговується в місті або сільській місцевості, вони виконують основний обсяг профілактичних та правоохоронних функцій, покладених законом на міліцію. По-друге, дільничні інспектори в своїй діяльності повсякчасно підтримують зв'язок з населенням, трудовими колективами, громадськими організаціями, оскільки громадяни і представники зазначених організацій з усіх питань охорони громадського порядку і профілактики правопорушень звертаються безпосередньо в громадські пункти охорони порядку або до дільничних інспекторів, які покликані надійно захищати їх права та інтереси від злочинних посягань.

Основні завдання дільничного інспектора на адміністративній дільниці:

  • надійний захист прав та законних інтересів громадян від злочинних посягань;
  • проведення профілактичної роботи серед осіб, схильних до скоєння злочинів та інших правопорушень;
  • забезпечення охорони громадського порядку;
  • запобігання, припинення та розкриття злочинів;
  • здійснення адміністративного нагляду за особами, до яких він встановлений;
  • боротьба з пияцтвом, алкоголізмом та наркоманією.

Залучення дільничних інспекторів до роботи, не пов'язаної безпосередньо з обслуговуванням закріпленої за ним дільниці, допускається у виняткових випадках для виконання разових доручень під час ускладнення оперативної обстановки і тільки за наказом начальника міськрайоргану.

Дільничний інспектор призначається на посаду і звільнюється з неї за наказом начальника управління (головного управління) МВС України в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і Севастополі і затверджується виконавчим комітетом відповідної місцевої Ради.

Закріплення дільничного інспектора за адміністративною дільницею та переведення з однієї дільниці на іншу здійснюється за наказом начальника органу внутрішніх справ.

Дільничний інспектор закріплюється за адміністративною дільницею, як правило, на строк не менше трьох років. Для організації роботи та прийому населення він забезпечується службовим приміщенням. Біля входу в службове приміщення дільничного інспектора на видному місці повинна бути вивіска, на якій зазначаються години прийому громадян.

В своїй діяльності дільничний інспектор керується Конституцією України, Законом України «Про міліцію», іншими законодавчими актами України, указами і розпорядженнями Президента, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями місцевих органів влади, прийнятими в межах їх компетенції, нормативними актами МВС України, а також Інструкцією по роботі дільничного інспектора міліції.

Дільничний інспектор підпорядкований начальнику міськрайоргану та його заступнику по керівництву дільничними інспекторами. Безпосереднє керівництво його роботою здійснює начальник відділу по керівництву дільничними інспекторами міліції, а також старший дільничний інспектор. Дільничні інспектори входять до складу служби дільничних інспекторів міліції. Організаційне та методичне керівництво їх діяльністю здійснюють відповідні підрозділи (управління, відділи) по організації роботи дільничних інспекторів міліції.

В органах внутрішніх справ на кожні три-чотири посади дільничних інспекторів вводиться посада старшого дільничного інспектора, яка заміщається особою, що має вищу юридичну освіту і пропрацювала не менше трьох років на посаді дільничного інспектора. На старшого дільничного інспектора покладається безпосереднє керівництво групою дільничних інспекторів, які працюють з ним в одному мікрорайоні.

Забезпечуючи адміністративно-правову охорону громадського порядку, дільничний інспектор разом з іншими працівниками міліції підтримує порядок в парках, скверах, на пляжах та в інших місцях масового відпочинку, сприяє патрульно-постовим нарядам міліції, добровільним народним дружинам, а також контролює їх роботу, регулярно здійснює з ними спільне патрулювання. Під час виконання намічених заходів він навчає міліціонерів та народних дружинників передовим формам та методам роботи, інформує їх про оперативну обстановку на маршруті, про осіб з антигромадською поведінкою, а також тих, які перебувають під адміністративним наглядом, про прикмети злочинців, які розшукуються, крадені речі та місця їх збуту тощо. Дільничний інспектор організує і веде боротьбу з пияцтвом, хуліганством, самогоноварінням, наркоманією, сприяє й допомагає в рамках своїх повноважень народним депутатам, представникам державних органів та об'єднань громадян в здійсненні законної діяльності, якщо їм чиниться опір або загрожує небезпека з боку правопорушників.

Важливим завданням дільничного інспектора є здійснення постійного контролю за об'єктами дозвільної системи, власниками вогнепальної зброї, які мешкають на закріпленій дільниці, роз'яснення населенню правил цієї системи, необхідності добровільної здачі вогнепальної зброї, вибухових матеріалів, які зберігаються незаконно. При виявленні порушень зазначених правил він вживає заходів до їх припинення і притягнення порушників до передбаченої законом відповідальності.

Дільничний інспектор зобов'язаний сприяти органам охорони здоров'я у виявленні осіб, які складають групу ризику на СНІД. За їх поданням, з санкції прокурора і за наказом начальника міськрайоргану він доставляє таких осіб в медичні заклади. В рамках своїх повноважень дільничний інспектор сприяє органам охорони здоров'я, ветеринарного нагляду при проведенні ними карантинних заходів під час епідемій та епізоотій.

Одним з основних завдань дільничного інспектора є попередження і розкриття злочинів та розшук злочинців. З метою виконання цього завдання на нього покладається ряд обов'язків. Перш за все він негайно доповідає в чергову частину міськрайоргану одержані ним під час роботи на дільниці заяви та повідомлення громадян про скоєні злочини, які готуються, особисто вживає необхідних заходів до їх попередження та розкриття. Дільничний інспектор зобов'язаний до прибуття оперативної групи вжити необхідних заходів до затримання злочинця, забезпечення збереження обстановки злочину, виявлення його очевидців, надання медичної допомоги потерпілим. Він також повинен організувати переслідування й затримання злочинців, забезпечити за допомогою патрульно-постових нарядів, позаштатних співробітників міліції та народних дружинників нагляд за місцями їх можливого появлення з дотриманням заходів власної безпеки і безпеки громадян. Про вжиті заходи дільничний інспектор доповідає старшому слідчо-оперативної групи, яка прибула на місце події, й виконує його доручення.

До обов'язків дільничного інспектора належить участь у розшуку осіб, які переховуються від слідства та суду, які втекли з-під варти і безвісті зникли; умовно-звільнені або умовно засуджені, які самостійно залишили підприємства, де вони повинні працювати, засуджені до позбавлення волі з відкладенням виконання вироку, які зникли з місця проживання, злісно ухиляються від сплати аліментів; підлітків, які втекли із спеціальних навчально-виховних закладів; іноземних громадян та осіб без громадянства, які порушують правила перебування в Україні або ухиляються від реєстрації в міськрайоргані.

Важливим напрямком в роботі дільничного інспектора є запобігання злочинам. Вирішуючи це завдання, він виконує ряд обов'язків по загальній та індивідуальній профілактиці відповідно до законодавства України та інших актів, які регламентують цю діяльність.

Здійснюючи загальну профілактику, дільничний інспектор, перш за все, виявляє причини та умови, які сприяють скоєнню злочинів на адміністративній дільниці, вживає заходів до їх усунення, а також вносить відповідні пропозиції начальнику міськрайоргану. Особливу увагу він зобов'язаний приділяти профілактиці злочинів проти власності. З цією метою дільничний інспектор повинен виявляти факти безгосподарного ставлення до зберігання матеріальних цінностей, перевіряти стан охорони приміщень банків, крамниць, складів та інших сховищ державного та громадського майна. При виявленні порушень правил, які забезпечують зберігання матеріальних цінностей та грошових коштів, він зобов'язаний вимагати від адміністрації вжиття заходів до їх усунення.

Важливе значення в запобіганні злочинам має правовиховна робота серед населення. З цією метою дільничний інспектор повинен систематично виступати з доповідями й бесідами в трудових колективах, на підприємствах, в установах, роз'яснювати громадянам законодавство з питань охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю, інформувати їх в необхідних випадках про скоєні злочини, про злочинців, які розшукуються, й заходи, які вживаються міліцією до їх затримання.

Здійснюючи профілактику на індивідуальному рівні, дільничний інспектор перш за все виявляє категорію осіб, від яких, зважаючи на їх поведінку, можна очікувати скоєння злочинів, бере їх на облік і веде з ними виховну роботу. Перелік таких осіб наведено в Інструкції по роботі дільничного інспектора міліції.

Інформацію про причини та умови скоєння правопорушень особами, щодо яких здійснюються профілактичні заходи, дільничний інспектор повинен збирати під час повсякденних перевірок скарг та заяв громадян, при одержанні повідомлень посадових осіб та громадськості, оформленні матеріалів на осіб, які вчинили адміністративні правопорушення. Доцільно не менше одного разу на місяць на підставі аналізу зібраної інформації він повинен вносити пропозиції керівництву органу внутрішніх справ про недоліки у виховно-профілактичній роботі в окремих трудових колективах з конкретними особами, особливо це стосується осіб, які зловживають спиртними напоями.

Дільничний інспектор (в разі необхідності) порушує питання про встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі, здійснює контроль за дотриманням ними встановлених обмежень, інформує керівництво підрозділів кримінального розшуку про встановлення адміністративного нагляду за конкретною особою для проведення необхідних оперативно-розшукових заходів, вживає заходів до притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності винних у порушенні встановлених правил та обмежень.

Одним з основних завдань дільничного інспектора є охорона державного і громадського майна. Він повинен контролювати на закріпленій дільниці стан технічного укріплення підприємств торгівлі, громадського харчування, інших об'єктів, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, виявляти прояви безгосподарності, які сприяють крадіжкам та іншим правопорушенням. Про виявлені недоліки й необхідність оснащення об'єктів охоронно-протипожежною сигналізацією, він доповідає керівнику міськрайоргану.

Джерело: Коваленко Л.П., Ільницький В.О. ««Організація адміністративної діяльності служби дільничних інспекторів міліції»